Биология

автор: Невена Иванова
заглавие: (Пре)програмиране на живота
година:
ISBN: 978-954-326-534-3
цена: 27 лв.


Как би могъл да изглежда един свят, в който биологичните организми, създадени чрез рационален дизайн, са част от нашето ежедневие и играят значителна роля в решаването на основни човешки предизвикателства? Какво бихме могли да постигнем, ако използваме биологични материали – модифицирани микроби, растителни или животински клетки и тъкани – като субстрат, който подлежи на „интелигентен дизайн“? Какво би означавало да „проектираме природата“ по този начин?
автор: Захарина Петрова Проданова
заглавие: Красивите букви: Кратка история на шрифта и практическа калиграфия
година: 2023
ISBN: 9786192332587
цена: 59 лв.


 Красивите букви : Кратка история на шрифта и практическа калиграфия /
Захарина Петрова Проданова НБУ 2023
ISBN 9786192332587
Цена: 59,00 лв.
автор: Гинка Генова, Меглена Китанова
заглавие: Генетика в задачи
година: 2023
ISBN: 978-954-07-5774
цена: 30 лв.


"Генетика в задачи. Решени тестове и задачи" е сборник с над 700 решени тестове и задачи по генетика, които обхващат практически всички раздели на тази наука,  преподавани във ВУЗ за природни науки - биология, хуманна и ветеринарна медицина, агробиология, и в горните класове на училищата за средно образование
За разлика от повечето помагала със задачи по генетика в настояото издание авторите дават пълнен подход в решаването на задачите и представят голям набор от тях за всяка преподавана област на генетиката. Така сборникът представлява полезно и нужно учебно помагало и може да се използва не само от студенти и от ученици, а също и от преподаватели и учители, които могат да подберат интересните за тях задачи или такива, съответстващи на учебната им програма.
автор: Мария Шишиньова
заглавие: Структурна и функционална зоология на безгръбначните животни
година: 2011
ISBN: 978-954-07-3289-6
цена: 25 лв.


 
автор: Милена Шкодрова и др.
заглавие: Физиология на животните и човека
година: 2012
ISBN: 978-954-07-3300-5
цена: 15 лв.


 В ръководството са включени упражнения от всички раздели на курса по Физиология на животните и човека за студентите от специалностите на Биологическия факултет. Може да се ползва и от студентите в специализирани висши училища, където се изучава физиология.
автор: Мариела Оджакова и колектив
заглавие: Биохимия. Протоколна тетрадка
година: 2019
ISBN: 978-954-07-4682-1
цена: 12 лв.


 Учебно помагало, е предназначено за студенти от всички специалности, които изучават биохимия.
автор: Илиана Иванова
заглавие: Екотоксикология и нанотехнологии
година: 2018
ISBN: 978-954-07-4402-5
цена: 12 лв.


 Книгата е предназначена за студенти от биологически и медицински специалности на различни университети. Тя може да е интересна за специалистите, работещи в областта на опазването на околната среда, с последните тенденции в екотоксикологичните тестове с микроорганизми, които все повече се налагат в световната наука като евтини, бързи и надеждни и печелят все повече привърженици.
автор: Росица Конакчиева, Надежда Стефанова
заглавие: Обща хистология
година: 2016
ISBN: 978-954-07-4028-7
цена: 24 лв.


 В учелника Обща хистология специално е отделено внимание на най-важните нови научни факти, свързани с функциите, структурата на тъканите, като е използван достъпен и лаконичен език. 
автор: Иса Хаджиали, Надежда Райчева, Наташа Цанова
заглавие: Рефлексията в обучението и биологията – теоретична основа и практически решения
година: 2017
ISBN: 978-954-07-4239-7
цена: 15 лв.


 В книгата е направен опит проблемът РЕФЛЕКСИЯ да бъде представен именно като системен обект със своите съставящи психологически и педагогически характеристики, „прочетени“ в единство и технологизирани в обектното поле на методиката на обучение по биология. Приемането на рефлексията като системен обект очертава едно друго концептуално пространство, където ключовите думи, които го характеризират, са цялостност и интегралност. Рефлексията като интегрална по същността си цялост има своето предметно битие и динамика на съществуване. Задачата на методиката на обучение по биология е да анализира тези два аспекта на съществуване на рефлексията и да конструира по компонентни модели на процеса обучение.
 
автор: Валери Кочев, Андрей Попатанасов
заглавие: Латерална организация на липидните мембрани
година: 2015
ISBN: 978-954-326-243-4
цена: 20 лв.


Даниел Дефо накара много от нас в детско-юношеска възраст да повярват, че е възможно “носталгията по рая” да се сбъдне, па макар и в резултат на корабокрушение (т.е. стрес). Но за това ни трябват салове! Кой играе ролята на Робинзон Крузо в двумерния океан на биологичните мембрани? Тези динамични ансамбли са в състояние, запазвайки флуидната си 2D аранжировка, да организират в себе си специфични липид-белтъчни комплекси, чрез които да участват активно в клетъчните процеси. Как възникват и се развиват латералните нееднородности не само по време на стрес, но и при нормални условия? Не са малко въпросите, на които все още няма окончателен отговор, но с усилията на редица научни екипи, хоризонтът започва да се прояснява и изплуват очертанията на пленителна картина от невиждани до този момент структури. Мембраните не се предават лесно и няма отведнъж да разкрият съкровените си тайни. Това обаче ги прави по-чаровни, въпреки че ни изправят пред все нови и нови предизвикателства. Действително, ако пък знаехме всичко за тях, може би нямаше да ни бъдат интересни.
автор: Росица Маринова, Филип Симеонов, Валери Кочев
заглавие: Моделни мембранни системи
година: 2012
ISBN: 978-954-326-174-1--
цена: 13 лв.


Постепенно се наложи мнението, че липидомно задавания структурен полиморфизъм на мембраните съвсем не е приумица на еволюцията, а отразява необходимостта от разнообразие и специфичност на клетъчните функции. Съвременните представи, отразени в непрекъснато усъвършенстващите се мембранни модели, се изграждат на базата на извънредно богатия експериментален материал, натрупан предимно с физически средства през последните няколко десетилетия.
автор: Ралица Берберова
заглавие: Природни бедствия в България
година: 2012
ISBN: 978-954-535-699-5
цена: 12 лв.


Монографията „Природни бедствия в България състояние и тенденции" представлява комплексен поглед върху природните бедствия и е резултат от изследвания, проведени в Лабораторията по природни бедствия и рискове. Очертани са тенденции на нарастване на появата на тези явления в световен мащаб. Определена е уязвимостта за страната ни и е акцентирано на онези от тях, които представляват най-голяма опасност и риск.
автор: Робърт Е. Фариел, Робърт У. Хиндис, Дейвид Б. Бери
заглавие: Наука за земята
година: 2007
ISBN: 978-954-535-465-8
цена: 62 лв.


Книгата "Наука за Земята" е пълен, богато илюстриран учебник, изучаващ Земята от астрономическо и геологическо гледище. Тя съдържа основни знания за:
* земните движения;
* отвъд Земята;
* земните материали;
* земната повърхност;
* атмосфера и океани;
* време и климат;
* вулкани и земетресения и др.
автор: Радой Иванов
заглавие: Физиология и биохимия на насекомите
година: 2008
ISBN: 978-954-07-2630-5
цена: 10 лв.


Книгата има монорафнчен и справочен характер. В нея съобразно класическите знания и съвременните достижения са разгледани основните положения на физиологията и биохимията на всички системи и някои обособени тъкани. Обърнато е особено внимание на нервната система и сетивните функции при насекомите, мускулната и ендокринната система, особеностите на метаболизма, циркулационната система и дишането, екскрецията, биологията и физиологията на размножаването, засегната е темата за болестите, пренасяни от насекомите, популацнонния контрол и др.
Предназначена е за студентите и  специалистите от бакалавърска и магистърска степен по биология и ентомологи, както и за докторанти, работещи в областта на биологияна на насекомите.

автор: Иван Кацарски
заглавие: Размирният Едем
година: 2002
ISBN: 954-956-67-Х
цена: 7 лв.


Това изследване ни пренася на стотици хиляди и милиони години назад във времето. Хронологически погледнато, ние се намираме на космическо разстояние от епохата, в която ни е отредено да живеем. Но само на пръв поглед подобно дълбаене в пластовете на предисторията с нищо не може да заинтересува читател, чието внимание почти напълно е обсебено от съвременните реалности.    
автор: Севдалин Георгиев, Гинка Генова, Йордан Йорданов и екип
заглавие: Ръководство по обща и молекулярна цитогенетика
година: 2008
ISBN: 968-954-642-232-90
цена: 15 лв.


Определянето на специфични ДНК и РНК последователности чрез in situ хибридизаците има важно значение за съвременната биологична наука. In situ детекцията на вирусни ДНК секвенции е от интерес за диагностициране на различни заболявания при човека. Идентифицирането на специфични секвенции в хромозомите е нов поглед и прочит на зенната експресия и тоВа до золнма степен определя ключовата роля на in situ хибридизационните техники при съвременните молекулярни анализи.

<< предишна
|
следваща >>