Управленски науки

автор: Състав. Димитър Панайотов
заглавие: Академични ценности и дигитални трансформации : Мисия, стандарти и лидерство в образованието .
година: 2023
ISBN: 9786192332686
цена: 33 лв.


 Изданието „Академични ценности и дигитални трансформации – мисия, стандарти и лидерство в образованието“, поредна книга от поредицата „Лидерство, общество, стратегически визии“, 2 (ISSN 2603-4905), е насочено както към осмисляне на най-новите тенденции и измерения в преподаването, ученето и лидерските практики на университетите и към дигитализиране на учебните програми, така и към привеждане на академичното им съдържание в съответствие с целите за устойчивото развитие на Образование 21-ви век.

Томът включва обобщаващ Меморандум на развитието – синтез от идеи, критичен анализ и сравнителни проучвания, като база за постоянно реформиране към успешни образователни проекти.

автор: Димитър Панайотов
заглавие: Организационно поведение : Новите парадигми за човешко развитие
година: 2022 5-то издание
ISBN: 9786192332310
цена: 25 лв.


 Организационното поведение е в центъра на движението на нашата интелектуална и морална свързаност в съвременния свят - от нас към другите и обратно, при която създаваме себе си, но и формираме общ­ности, чрез които осъществяваме мечтите си за пълноценно човешко развитие.“

 

автор: Иван Лолев
заглавие: Управление на европейските граници
година: 2018
ISBN: 978-954-326-347-9
цена: 20 лв.
автор: И. Цакова, М. Хубенова, К. Георгиева, Т. Тимева, Н. Тагарев
заглавие: Всичко за електронното управление в едно практическо ръководство
година: 2021
ISBN: 978-954-326-454-4
цена: 45 лв.


Книгата не е налична в момента.


Практическото ръководство представя изграденото към момента електронно управление като единен механизъм от понятия,  нормативни правила,   системи и процеси и цели да подкрепи и насърчи усилията за неговото развитие.
Изданието включва:
Подробно описание на понятия и анализ на нормативната уредба на правни институти като:
-    електронен документ, хибридни документи
-    електронни удостоверителни услуги
-    електронна идентификация
-    мрежова и информационна сигурност
-    участници в електронното упрваление
-    защита на личните данни,
както и описание и анализ на процесите по предоставяне на електронни административни услуги /ЕАУ/:
-    задължения на доставчиците на ЕАУ и управление на процесите
-    системи за централизирано предоставяне на ЕАУ
-    електронна идентичност на доставчиците на ЕАУ и задължения за предоставяне на информация
-    достъпност на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения
-    електронна  идентификация при предоставяне на ЕАУ и използване на електронни удостоверителни услуги при изграждане на електронното упрвление
-    условия и ред за заявяване и приемане на заявления за ЕАУ, електронно връчване и съхранение на електронните документи
-    оперативна съвместимост при обмен на документи между администрациите, електронен обмен на удостоверителна и справочна информация
-    осигуряване на информационна и мрежова сигурност съгласно Наредбата за минималните изисквания за информационна и мрежова сигурност
-    предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване, отворен код, хранилище за изходен код и система за контрол на версиите.

автор: Илия Ценов
заглавие: Информационни аспекти на финансирането на системата за националната сигурност
година: 2020
ISBN: 978-954-326-429-2
цена: 15 лв.


 „Монографията е сполучлив опит да се постави акцент върху функционирането на информацията в системата за финансиране на въоръжените сили. Тя показва реалната ситуация и разкрива назрялата необходимост от целесъобразно разходване на отделяните от бюджета средства. Така авторът дава своя принос за едно задълбочено проучване и сериозен анализ на ресурсите за сигурност, когато се очакват мащабни мероприятия по военнотехническото осигуряване на видовете въоръжени сили. Предлаганият от Илия Ценов нов модел за финансиране се базира на достиженията на икономическата наука и развитието на информационните технологии..."
проф. д.ик.н. Георги Петков

Формат: 140/210 мм
Обем: 278 страници

автор: Цветан Давидков
заглавие: Изследвания върху културите
година: 2019
ISBN: 978-954-9399-52-3
цена: 29.99 лв.


  

Интересът към изследванията на културите (национална, организационна, етническа, ... , общностна) вече е трайна тенденция в България. Това познание става по-популярно сред изследователи, преподаватели, консултанти; за хората в производствените организации - мениджъри,  организационно развитие, управление на човешките ресурси. Значимостта на поведенческата и социо-културната проблематика "усещат" все повече специалисти от сферата на икономиката, природните и инженерните науки. 

автор: Мария Славова
заглавие: Местното самоуправление и местната администрация
година: 2018
ISBN: 978-954-07-4612-8
цена: 20 лв.


 Местното самоуправление и местната администрация са сред критичните фактори на демократичното развитие на българското общество. От управлението на местните дела зависи качеството на обществените услуги и субективното усещане за качеството на живота. Успехът в живота и кариерата на хората в младите демокрации не се асоциира с реализация в малките населени места, далече от медийното внимание и централната власт. 
автор: Кристиян Постаджиян
заглавие: Похвати за изграждане на потребителска ангажираност в рекламата
година: 2018
ISBN: 978-619-233-026-2
цена: 20 лв.


 Книгата цели да разгледа и анализира някои от похватите, които се прилагат за изграждане на потребителска ан­гажираност в рекламата. Проследена е ролята и техниките за изграждане на потребителска ангажираност чрез платформите за рекламна комуникация – медиите и механизмите на творческия процес. Важен фокус е поставен и на стратегическото планиране в рекламата.
автор: Цветан Мадански, Ирена Ставрева
заглавие: Основи на митническия контрол
година: 2017
ISBN: 978-954-07-4263-2
цена: 20 лв.


 Книгата има за цел да предостави систематизирано и специализирано познание за митническата дейност и митническия контрол. Текстовете в това второ преработено и допълнено издание се основават на нормативната база, актуална към 1 януари 2017 г., и отразяват изцяло новата правна митническа рамка в Европейския съюз в сила от 1 май 2016 г., както и промените в националното законодателство. 
автор: Брадли Дж. Шугарс
заглавие: Ефективни промоции
година: 2007
ISBN: 978-954-685-451-3
цена: 9.99 лв.


 Тази книга се стреми да ви осигури един незабавен пътеводител за начините, по които да изготвяте промоционални материали като истински професионалист. След като я прочетете, ще знаете точно какво да правите, за да промоцирате успешно бизнеса си.
автор: Цветан Давидков
заглавие: Управление на организациите
година: 2012
ISBN: 1311-0772
цена: 25 лв.

В широкия смисъл на думата всяка човешка дейност може да се интерпретира като управление, защото е насочена към постигане на целите на определени социални системи.
Като следваме избрания подход - да дефинираме управлението като вид човешка дейност, изложението по-нататък ще се съобрази със следната логика:
•    Първоначално ще изброим и опишем основните понятия, чрез които се описва човешката дейност изобщо (коя да е човешка дейност);
•    Въз основа на изграденото общо разбиране на тези понятия, ще се запитаме: как можем да ги използваме за описание и обяснение на управлението като човешка дейност.
Учебникът прави обобщение на разнообразните определения на понятието  като изгражда цялостен и съдържателен образ на управлението като часто от човешката среда.

автор: Цветан Давидков
заглавие: България и предприемачите
година: 2005
ISBN: 954-07-2254-3
цена: 10 лв.


Текстът представя основни резултати от проекта „ Частният бизнес в България - 1991, 1997, 2004". В центъра на вниманието са българските предприемачи, формирането и развитието на съвременния предприемачески етос.
автор: Тодор Панов, Маргита Панова
заглавие: Стратегическото управление
година: 2010
ISBN: 978-954-07-3017-2
цена: 10 лв.


Появата на стратегическото управление и неговото внедряване в практическата дейност на фирмите и другите организации може да се разбере най-добре, ако се проследи развитието на задачите, с които се сблъсква стопанската организация от края на XIX и през целия XX в. в резултат на възникващите промени във външната среда на фирмитe

<< предишна
|
следваща >>