История

автор: Дарина Григорова
заглавие: Евразийството в Русия
година: 2008
ISBN: 978-954-326-067-6
цена: 15 лв.


ЕВРАЗИЙСТВОТО В РУСИЯ е продължение на интересите на Дарина Григорова в областта на историята на идеите в Русия и на първото изследване на авторката: Свобода u самодържавие, Руският либерализъм в края на XIX век. С, Парадигма, 2007 г.
автор: Искра Баева
заглавие: България и Източна Европа
година: 2010
ISBN: 978-954-326-113-0
цена: 15 лв.


Книгата включва изследвания на авторката върху повече или по-малко известни моменти от българската и източноевропейската история след Втората световна война. Разглежданите теми обхващат въпроси свързани със “сближението” на България и Съветския съюз, “Пражката пролет”, полските работнически вълнения през 1970 г. и др. Част от изследванията са писани в началото на 90-те. Те са актуализирани и разширени за второто издание на книгата.


автор: Николай Цимбаев
заглавие: История на Русия XIX - началото на XX век
година: 2007
ISBN: 954-326-022-2
цена: 16 лв.


Учебникът „История на Русия XIX - началото на XX в." е изграден върху принципа на тематично-хронологичния подход. Започва с убийството на император Павел I в нощта на 11 срещу 12 март 1801 г. и идването на власт на неговия син Александър I (1801-1825), който продължава възхода на Русия като европейска държава със собствен стил и подход при решаването на проблеми от вътрешен и международен характер. Приключва с рухването на самодържавието през февруари 1917 г., което поставя края на Романовата династия, стояла начело на Русия близо четири века, и началото на съветския период, по времето на който СССР става една от двете суперсили на XX в.
автор: В. И. Моряков
заглавие: История на Русия IX-XVIII век
година: 2007
ISBN: 978-954-326-059-1
цена: 16 лв.


Пред вас е българското издание на "История на Русия ІХ-ХУШ в.", с автор проф. дин В. И Моряков, преподавател в Исторически факултет на Московския държавен университет "М. В. Ломоносов". Представената книга е първи том от цялостно издание на "История на Русия", труд на колектив учени от университета "Ломоносов" в Москва.

автор: Нина Дюлгерова
заглавие: Руски щрихи към източния въпрос (1894-1904)
година: 1999
ISBN: 954-9536-16-5
цена: 8 лв.


Едно от големите предизвикателства за изследователите на руската история е външната политика на империята през XIX и началото на XX в., която минава под знака на т. нар. източен въпрос.
автор: Христина Мирчева
заглавие: Югоизточна Азия. Традиции и съвременност
година: 2001
ISBN: 954-9536-43-2
цена: 7.5 лв.


Настоящата монография разработва проблемите на историята на страните от Югоизточна Азия в най-ново време, която по феноменален начин вплита традициите в системата на властване, и моралните канони от древността с изискванията на технологичния XX век.
автор: Рандал Бейкър, Джон Караагач
заглавие: Защо Америка не е Европа
година: 2010
ISBN: 978-954-326-116-1
цена: 23 лв.


В тази книга бихме искали да изследваме някои от основните характеристики на САЩ като много консервативна и предсказуема институция, каквато те са всъщност. В действителност Европа е непрекъснато променящата се – тя експериментира в идеологическата, политическата, социалната и икономическата сфера, като въвлича в промяната и държавата. И по-точно, полезно е да се проследи как тези определящи характеристики отличават Америка от Европа. Всъщност през първите сто години от съществуването на републиката, тя определя себе си изключително чрез характеристиките, които я отличават от Европа.
автор: Диана Мишкова
заглавие: Приспособяване на свободата
година: 2001
ISBN: 954-9536-41-6
цена: 7 лв.


Целта на автора е да покаже под какви идеологически платформи и в името на какви обществени цели балканските политически елити разработват, обосновават и прокарват своите развойни избори. Критериите за оценка в случая би трябвало да се диктуват от тогавашните универсални „показатели" за модерно социално и политическо развитие: най-общо, доколко дадена балканска управленска идеология/система способства за изграждане на ефективна национална държава и на модерно - ще рече, сложно разчленено, социално мобилно, политически и културно интегрирано - национално общество като необходими предпоставки за форсирано икономическо „догонване"
автор: Спирос Вринос
заглавие: Славянското общество на Балканите (VI - VII век)
година: 1999
ISBN: 954-9536-10-6
цена: 5 лв.


В настоящото издание са вкючени публикации, отпечанати през 80-те и 90-те години в гръцки и американски издания. Това са три студии, посветени
на ранната история на славяните и тяхното заселване на юг от Дунав.
автор: Мария Тодорова
заглавие: Подбрани извори за историята на балканските народи (XV-XiX в.)
година: 2008
ISBN: 978-954-326-079-9
цена: 18 лв.


С настоящото издание се цели да се подберат и представят извори, които да представляват едно автентично, оригинално четиво, въз основа на което би могло да се илюстрира единството и многообразието в развитието на балканските народи, породени от многовековното съжителство и взаимни влияния на различни по произход, с разнообразни традиции и живеещи на ограничена площ народи.
Предлаганият сборник обхваща един период от пет столетия, когато балканските народи са свързани с обща историческа съдба. Новата социална, икономическа и политическа действителност, наложена на Балканите от османското господство, създава условия за още по-голямо взаимопроникване и единство в живота и целите на балканските народи. Разпространението на османската феодална система и политическа надстройка в почти всички балкански земи създава основата за изграждане на една социално-икономическа общност, която изравнява балканските народи в материално отношение, макар за дълго време да забавя тяхното развитие. Тази общност в съдбата на различните балкански народи предопределя и близостта в целите, характера и движещите сили на национално-освободителното движение.
автор: Анелия Коева
заглавие: Смелост за мир, смелост за промяна
година: 2010
ISBN: 978-954-326-111-6
цена: 18 лв.


Книгата “Смелост  за мир, смелост за промяна ” е  опит да се представи историята на новообединена Германия през призмата на дълбоките политически, социално-икономически и културни промени по време на управлението на Х. Кол и Г. Шрьодер. Акцентите са поставени върху предпоставките и последствията от присъединяването на ГДР към ФРГ, както и на двата кабинета на уникалната по същност и съдържание червено-зелена коалиция през периода от 1998 г. до 2005 г. Значително място е отделено и на външната политика на Германия през този период и предизвикателствата към кабинета Шрьодер-Фишер като участието на бундесвер във войната срещу Милошевич през 1998 г. и  Афганистан след 11 септември 2001 г., запазването на неутралитет по време на иракската авантюра на Дж. Буш-младши. Една голяма част е посветена на реформите на социалната държава, известни като “Агенда 2010” или законите на Хартц. Като цяло книгата е един историко-политически, социолого-психологически анализ на Германия в края на XX и началото на XXI век. 
автор: Васил Гюзелев
заглавие: Три етюда върху българския XIV век
година: 2009
ISBN: 978-954-326-093-5
цена: 22 лв.


Настоящата книга включва три етюда върху стопанските и политическите отношения на Българското царство с Венеция, Генуа и Византия през един от най-интересните векове от средновековната история на Европа – ХІV. Център и на трите изследвания са процеси, събития и случаи, пряко или косвено свързани с българското Черноморие. Може с основание да се смята, че, именно, през втората половина на ХІІІ в. и особено през целия ХІV в. Черноморието и свързаните с него държави и народи най-активно се включват в един общоевропейски исторически процес. В него страните на европейския Изток предизвикват интереса на италианските градове-републики като източник за износ от тях на сравнително евтини селскостопански продукти (зърнени храни, кожи, восък, мед), а също така и на големи количества злато и сребро.

<< предишна | 1 | 2 | 3
следваща >>