Архив

автор: Димитър Ангелов
заглавие: Спомени
година: 2004
ISBN: 954-326-006-0
цена: 10 лв.


Спомените на акад. Димитър Ангелов се отличават преди всичко с искренността и обективността си, с трезвия поглед върху българските дела и точната характеристика на споменаваните личности. И тези качества започват от началото и свършват в края на изложението.
автор: Димитър Цацов
заглавие: Философският път на Димитъл Михалчев
година: 2002
ISBN: 954-9536-62-9
цена: 7 лв.


В основата на изследването е залегнало делението, че ранни произведения на Д. Михалчев са всичките му онези разработки, които са публикувани до излизането на „Философски студии" през 1909 г.
автор: Христина Мирчева
заглавие: Югоизточна Азия. Традиции и съвременност
година: 2001
ISBN: 954-9536-43-2
цена: 7.5 лв.


Настоящата монография разработва проблемите на историята на страните от Югоизточна Азия в най-ново време, която по феноменален начин вплита традициите в системата на властване, и моралните канони от древността с изискванията на технологичния XX век.
автор: Борислав Славов
заглавие: Увод в теоретичната ядрената физика
година: 2003
ISBN:
цена: 7 лв.


Настоящото второ издание на "Увод в теоретичната ядрена физика"   се дължи на неотслабващия интерес към книгата и на изчерпването на първото издание.  Радостен е фактът, че книката се оказва търсена не само от студенти и докторанти, но и научни работници в областта на ядрената физика. При написването на текста авторът е използвал дългогодишен опит от четенето на курса лекции по теория на ядрото Физическия факултет на Софийския университет "Св. Кл. Охридски".
автор: Рандал Бейкър, Джон Караагач
заглавие: Защо Америка не е Европа
година: 2010
ISBN: 978-954-326-116-1
цена: 23 лв.


В тази книга бихме искали да изследваме някои от основните характеристики на САЩ като много консервативна и предсказуема институция, каквато те са всъщност. В действителност Европа е непрекъснато променящата се – тя експериментира в идеологическата, политическата, социалната и икономическата сфера, като въвлича в промяната и държавата. И по-точно, полезно е да се проследи как тези определящи характеристики отличават Америка от Европа. Всъщност през първите сто години от съществуването на републиката, тя определя себе си изключително чрез характеристиките, които я отличават от Европа.
автор: Кирил Нешев
заглавие: Политология на ХХ век
година: 1998
ISBN: 954-9536-05-Х
цена: 5 лв.


Изданието е съставено като са използвани съчинения на разглежданите автори (Карл Хаусхофер, Ал. Стамболийски, Н. Трубецкой, Бр. Мусолини, Карл Шмит, цар Борс III, Мишел Фуко, Жорж Батай и др), както и справочници на английски, френски, руски ииталиански език.
автор: Семьон Франк, Никопай Арсениев, Ели Сярова, Димитър Цацов, още.
заглавие: Разкриващи се дълбини
година: 2002
ISBN: 954-9536-58-0
цена: 6 лв.


В предлагания сборник за първи път е публикувано на български език едно сравнително непознато изследване на Франк -"Абсолютното", отпечатано в годишника Idealismus. Jahrbuch fur idealistische Philosophic Zurich, 1934, B. I (като част от цикъла за абсолютното; сред статиите на R. F. Alfred Hoernle "The Absolute" и на Jean Wahl "Sur L'Absolu").
автор: Диана Мишкова
заглавие: Приспособяване на свободата
година: 2001
ISBN: 954-9536-41-6
цена: 7 лв.


Целта на автора е да покаже под какви идеологически платформи и в името на какви обществени цели балканските политически елити разработват, обосновават и прокарват своите развойни избори. Критериите за оценка в случая би трябвало да се диктуват от тогавашните универсални „показатели" за модерно социално и политическо развитие: най-общо, доколко дадена балканска управленска идеология/система способства за изграждане на ефективна национална държава и на модерно - ще рече, сложно разчленено, социално мобилно, политически и културно интегрирано - национално общество като необходими предпоставки за форсирано икономическо „догонване"
автор: Иван Кацарски
заглавие: Размирният Едем
година: 2002
ISBN: 954-956-67-Х
цена: 7 лв.


Това изследване ни пренася на стотици хиляди и милиони години назад във времето. Хронологически погледнато, ние се намираме на космическо разстояние от епохата, в която ни е отредено да живеем. Но само на пръв поглед подобно дълбаене в пластовете на предисторията с нищо не може да заинтересува читател, чието внимание почти напълно е обсебено от съвременните реалности.    
автор: Спирос Вринос
заглавие: Славянското общество на Балканите (VI - VII век)
година: 1999
ISBN: 954-9536-10-6
цена: 5 лв.


В настоящото издание са вкючени публикации, отпечанати през 80-те и 90-те години в гръцки и американски издания. Това са три студии, посветени
на ранната история на славяните и тяхното заселване на юг от Дунав.
автор: Максим Мизов
заглавие: Ромите в социалното пространство
година: 2003
ISBN: 964-9536-77-7
цена: 10 лв.


Монографичният труд има дългогодишна биографичност. Той е част от съвместния изследователски проект на автора с Бойко Мизов на тема „Българските цигани (бит, душевност и култура)", който приключват напълно през пролетта на 1993 г. Този труд е реализиран в четири тома с обем над 1600 стандартни машинописни страници. Първите два тома принадлежат на Бойко Мизов, а трети и четвърти са осъществени от автора. Този труд е първо по рода си изследване на кардинални исторически и актуални въпроси на българската циганология и на циганския проблем в нашата страна.
автор: Пасхалис Китромилидис
заглавие: Политически мислители на новото време
година: 2002
ISBN: 954-9536-37-8
цена: 6 лв.


В изданието се представя духовният облик и политическите идеи на Макиавели, Хобс, Лок, Монтескьо, Русо, Бърк, Бентам, Мил и Токвил. Към изложението на идеите им са добавени подробни библиографски сведения за извори и изследвания, които правят настоящата книга подходящ инструмент за по-нататъшни задълбочени изследвания. Цел на анализа е възстановяването на историзма, за да се разберат политическите и нравствените намерения и цели на авторите, които се коментират.
автор: Петьо Петев
заглавие: Началото
година: 2003
ISBN: 954-9536-85-8
цена: 11 лв.


Книгата е изследване на началото набългаро-американските отношения днес. То е плод на дългогодишния интерес и професионален опит на д-р П. Петев, дипломат от кариерата.
автор: Александър Геров
заглавие: Управленски информационни системи в туризма
година: 2008
ISBN: 978-954-535-536-3
цена: 16 лв.


Книгата дава основни познания за управленските информационни системи, като се обръща особено внимание на приложението на информационните технологии при специфичните дейности в сферата на туризма.
автор: Ангел Стефанов
заглавие: Философия на времето
година: 2008
ISBN: 978-954-326-085-0
цена: 12 лв.


Едва ли има по-голямо философско и научно предизвикателство от това за разбирането на времето. От често цитираното Августиново откровение, че когато не го питат - знае, но ако го попитат - той не знае отговора на въпроса "що е време?", до днешното признание на Пол Дейвис, че "научното изследване на времето се оказа обезпокоително, дезориентиращо и слисва-що", са изминали повече от хилядолетие и половина; но човешкото питане за времето си остава все същото.
автор: Севдалин Георгиев, Гинка Генова, Йордан Йорданов и екип
заглавие: Ръководство по обща и молекулярна цитогенетика
година: 2008
ISBN: 968-954-642-232-90
цена: 15 лв.


Определянето на специфични ДНК и РНК последователности чрез in situ хибридизаците има важно значение за съвременната биологична наука. In situ детекцията на вирусни ДНК секвенции е от интерес за диагностициране на различни заболявания при човека. Идентифицирането на специфични секвенции в хромозомите е нов поглед и прочит на зенната експресия и тоВа до золнма степен определя ключовата роля на in situ хибридизационните техники при съвременните молекулярни анализи.
автор: Симеон Хаджикосев
заглавие: Западноевропейска литература
година: 2010
ISBN: 978-954-28-0678
цена: 25 лв.


Работата над настоящия том не бе свързана със затруднения от типа на посочените в предварителните думи към предходния. Въпреки това тя също не бе лишена от изненади за самия мене, довели до известни промени.
автор: Кирил Мирчев
заглавие: Старобългарски език
година:
ISBN: 954-9541-58-4
цена: 10 лв.


„Старобългарски eзик" е кратък граматичен очерк на класическия старобългарски език от IX до XI в., както той е отразен в българските паметници. Описани са неговите фонетични, морфологични и синтактични особености.
автор: Надя Велчева
заглавие: Преход и динамика на етническите процеси
година: 2009
ISBN: 978-954-326-102-4
цена: 16 лв.


Отвореният широк кръгозор към изследванията и на европейската и американската научна етнологична мисъл създаде динамични промени в българската теория за етничността. В контекста на новото приемане на съдържателната същност на етничността, преходът е жалониран от две взаимнообвързани тенденции на трансформации в българското общество: Първата отразява в прогрес процесите на етническа и политическа еманципация на етномалцинствата, която изведе в публичното пространство представители от различен етнически произход и доведе до социален и политически просперитет на един турски елит, влят в българския и в управлението на страната.
автор: Живко Бояджиев
заглавие: Увод в романското езикознание
година: 2004
ISBN: 954-9536-34-3
цена: 10 лв.


Този Увод в романското езикознание е предназначен главно за студентите от романистичния кръг специалности в Софийския университет "Св. Климент Охридски".
Краткостта на текста е обусловена от факта, че университетската дисциплина "Увод в романското езикознание" е съчетана с курса по "Увод в общото езикознание". За желаещите да придобият повече знания, в края на пособието е посочена подбрана библиография, оформена тематично. Допълнителна литература за отделните езици има в самия текст.
автор: Мария Тодорова
заглавие: Подбрани извори за историята на балканските народи (XV-XiX в.)
година: 2008
ISBN: 978-954-326-079-9
цена: 18 лв.


С настоящото издание се цели да се подберат и представят извори, които да представляват едно автентично, оригинално четиво, въз основа на което би могло да се илюстрира единството и многообразието в развитието на балканските народи, породени от многовековното съжителство и взаимни влияния на различни по произход, с разнообразни традиции и живеещи на ограничена площ народи.
Предлаганият сборник обхваща един период от пет столетия, когато балканските народи са свързани с обща историческа съдба. Новата социална, икономическа и политическа действителност, наложена на Балканите от османското господство, създава условия за още по-голямо взаимопроникване и единство в живота и целите на балканските народи. Разпространението на османската феодална система и политическа надстройка в почти всички балкански земи създава основата за изграждане на една социално-икономическа общност, която изравнява балканските народи в материално отношение, макар за дълго време да забавя тяхното развитие. Тази общност в съдбата на различните балкански народи предопределя и близостта в целите, характера и движещите сили на национално-освободителното движение.
автор: Сашо Нунев
заглавие: Антидискриминационна и антипотискаща социална работа.
година: 2009
ISBN: 978-954-326-096-6
цена: 20 лв.


Книгата представя първото в България научно изследване в областта на съвременната антидискриминационна и антипотискаща социална работа в страни с традиции в теорията и практиката на социалните дейности (основно Великобритания, САЩ, Канада, Австралия).
Разглежда проблеми на формирането, идеологическото обосноваване и развитието на антидискриминационната и антипотискащата социална работа, които са важна част от теорията и практиката на социалната работа в началото на XXI век.
автор: Марин Девелжиев
заглавие: Българските геополитически шансове
година: 2008
ISBN: 978-954-775-851-3
цена: 15 лв.автор: Анелия Коева
заглавие: Смелост за мир, смелост за промяна
година: 2010
ISBN: 978-954-326-111-6
цена: 18 лв.


Книгата “Смелост  за мир, смелост за промяна ” е  опит да се представи историята на новообединена Германия през призмата на дълбоките политически, социално-икономически и културни промени по време на управлението на Х. Кол и Г. Шрьодер. Акцентите са поставени върху предпоставките и последствията от присъединяването на ГДР към ФРГ, както и на двата кабинета на уникалната по същност и съдържание червено-зелена коалиция през периода от 1998 г. до 2005 г. Значително място е отделено и на външната политика на Германия през този период и предизвикателствата към кабинета Шрьодер-Фишер като участието на бундесвер във войната срещу Милошевич през 1998 г. и  Афганистан след 11 септември 2001 г., запазването на неутралитет по време на иракската авантюра на Дж. Буш-младши. Една голяма част е посветена на реформите на социалната държава, известни като “Агенда 2010” или законите на Хартц. Като цяло книгата е един историко-политически, социолого-психологически анализ на Германия в края на XX и началото на XXI век. 
автор: Васил Гюзелев
заглавие: Три етюда върху българския XIV век
година: 2009
ISBN: 978-954-326-093-5
цена: 22 лв.


Настоящата книга включва три етюда върху стопанските и политическите отношения на Българското царство с Венеция, Генуа и Византия през един от най-интересните векове от средновековната история на Европа – ХІV. Център и на трите изследвания са процеси, събития и случаи, пряко или косвено свързани с българското Черноморие. Може с основание да се смята, че, именно, през втората половина на ХІІІ в. и особено през целия ХІV в. Черноморието и свързаните с него държави и народи най-активно се включват в един общоевропейски исторически процес. В него страните на европейския Изток предизвикват интереса на италианските градове-републики като източник за износ от тях на сравнително евтини селскостопански продукти (зърнени храни, кожи, восък, мед), а също така и на големи количества злато и сребро.
автор: Цветомира Пашова-Салим, Шакер Салим, Хр. Чобанова, В. Тодоров
заглавие: Арабски език
година:
ISBN: 954-529-307-1
цена: 60 лв.


Учебното пособие, състоящо се от учебник, аудиозаписи и учебен речник, е изготвено от преподаватели в Катедрата по арабистика и семитология към Софийския университет "Cв. Климент Охридски" и е предназначено да даде основни познания в сферата на граматиката и словното богатство на съвременния книжовен арабски език.
Съвременният книжковен арабски език е официалният език в 19 от 22 държкави, членки на Арабската лига. Те са разположени в Югозападна Азия и Северна Африка. Това са АлЖир, Бахрейн, Египет, Ирак, Йемен, Йордания, Катар, Кувейт, Либия, Ливан, Мавритания, Мароко, Обединени арабски емирства, Оман, Палестина (която все още не съществува в реални граници), Саудитска Арабия, Сирия, Судан, Тунис.

<< предишна | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
следваща >>