Архив

автор: Chavdar Slavov
заглавие: Genitourinary Tuberculosis
година: 2007
ISBN: 978-954-326-038-6
цена: 40 лв.


The TBC pandemic at the end of the 20th and the beginning of the 21st century reaches new dimensions. While 25-30 years ago a trend of stable diminishing of the TBC incidence has been observed, currently it is stated that one third of the world population is infected with Mycobacterium tuberculosis. According to the most recent data from WHO (2004) approximately one billion people will be infected during the coming 20 years and about 35 million of them will die of this disease. The main reasons are the increased incidence of AIDS, migration processes and the widely use of organ transplantations
автор: Искра Баева
заглавие: Източна Европа през XX век
година: 2010
ISBN: 978-954-326-115-4
цена: 25 лв.


С предлаганата нова книга авторката Искра Баева изявява своето желание да представи пред любознателния български читател някои от важните и/ или повратни моменти от историята на Източна Европа през XX в. Става дума не само за развитието на избрани страни от региона, а на първо място за понятието "Източна Европа", което има геополитически произход и претърпява дълга еволюция в географските и политическите си характеристики през XX в. Това е причината, поради която първият кръг от проблеми в книгата засяга начина и историческите обстоятелства, при които е формулирано понятието "Източна Европа", промените, които то претърпява, доколко и как може да бъде използвано и днес, в началото на XX в.
автор: Пламен Пантев, Валери Рачев, Камен Величков, Велко Атанасов
заглавие: "Културна чувствителност" и сигурност: новите познавателни и образователни стандарти
година: 2008
ISBN: 978-954-07-2806-3
цена: 7 лв.


Настоящото изследване се осъществява в рамките на магистърската програма по „Международна сигурност" на Юридическия факултет при Софийския университет „Св. Климент Охридски". То има за цел да разкрие: първо, въздействието на един от важните фактори на съвременните социални отношения - културната чувствителност, респективно на културното разбиране, знание и културна компетентност, върху средата на сигурност и, второ, как този повишил тежестта си фактор на международната сигурност следва да се отрази на модерните образователни подходи и програми в гражданските и военните учебни заведения.
автор: Петър Славейков
заглавие: Етногеография
година: 2006
ISBN: 978-954-07-2420-1
цена: 20 лв.


Значително място в книгата е отделено на етногеографията на България. Авторът подробно се е спрял на етнографските общности в българския етнос, на етническата и религиозната структура на българското население - въпроси, които според него са особено актуални днес. Втората част на изданието се занимава с произхода и разпространението на народите от различните континенти (Европа, Азия, Америка, Африка, Австралия и Океания, Нова Зеландия и жителите на о-в Пасха в Тихия океан). В структурно отношение трудът е разделен на 15 раздела.

автор: Константин Пандев
заглавие: Националноосвободителното движение в Македония и Одринско
година: 2000
ISBN: 954-9943-09-7
цена: 8 лв.


Националноосвободителното движение в Македония и Одринско е важен научен проблем, който привлича вниманието на широк кръг специалисти и обикновени хора. Останалото под турска власт след Берлинския конгрес от 1878 г. българско население продължи борбата за национално освобождение. За разлика отпреди обаче борбата след Берлинския конгрес се развиваше при значително променени условия. В края на XIX и началото на XX в. в Европейска Турция и специално в Македония се преплитаха интересите на всички балкански и на големите европейски държави.

автор: Недялко Мерджанов
заглавие: Логически съчинения
година: 2009
ISBN: 078-954-07-2832-2
цена: 15 лв.


Като се вглеждам в нашето философско вчера, виждам само в малцината духовни родственици на Недялко Мерджанов най-добрите възможности за издигане до равнището на очертаващите се днес изисквания. И съвсем не ме смущава обстоятелството, че в по-широките „културни кръгове" той е полузабравен или изобщо незапомнен.

автор: Майя Пенчева
заглавие: Английските думи
година: 2005
ISBN: 954-07-1958-5
цена: 15 лв.


Приложеният подход към разглежданото явление можем да определим като системен. Това изисква уточняване на някои основни понятия и термини, свързани със системния анализ на един обект.
Системният подход предполага възприемане на обекта - човешкия език, като цялостно образувание. Системата представлява единство от елементи и отношенията между тях, и всички те в отношение със средата на функциониране. Това определя три основни свойства на системата - нейната дискретност, цялостност (свързаност) и функционална определеност.

автор: Волфганг Франц
заглавие: Пазарът на труда
година: 1996
ISBN: 954-8929-01-5
цена: 10 лв.


Предлагаме ви един от най-известните съвременни германски университетски учебници по въпросите на пазара на труда. Преводът е по второто немско издание от 1994 г. В книгата има теория и модели, анализирана е практиката в (Западна) Германия, приведени са много факти и данни. Тя ще бъде полезна за всички, които се интересуват от проблемите на трудовия пазар: студенти, преподаватели, специалисти по въпросите на труда и социалното дело, изследователи. Особен интерес представлява включената в книгата библиография, съдържаща над 500 заглавия, предимно на английски и немски език.
автор: Йордан Дойков
заглавие: България във Варшавския договор и в НАТО
година: 2010
ISBN: 978-954-326-119-2
цена: 15 лв.


Тази монография е посветена на изследването на действието на механизма на вземане на решение при реализиране на членството на България във Варшавския договор и в НАТО, както и на политическите актьори,  формиращи „компетентния и отговорния кръг“, на вземащите решения по националната сигурност на България в периода 1947–2007 г. Структурата обхваща увод, основна част (включваща три глави), заключение, списък със съкращенията, литература, библиография и приложение, съдържащо автентични архивни материали.
автор: Violeta Tsoneva
заглавие: Ttree Programs in One Classoom
година: 2002
ISBN: 954-9536-66-1
цена: 5 лв.


Several weeks ago, searching through a drawer, I came upon an old notebook of my son's, who is now in his first year at university. For me, as for many other parents, such notebooks have a special sentimental value and usually fill me with a nostalgia about a past that will never come back.
автор: Светослав Ставрев, Александър Вълков
заглавие: Основи на управлението на публичния сектор
година: 2008
ISBN: 978-954-436-077-5
цена: 25 лв.


Предлаганата книга представлява учебно пособие, предназначено да бъде използвано като помощно средство при обучението на студенти - бакалаври, магистри или докторанти, по Публична администрация и по Основи на управлението, както и за допълване на квалификацията на работещи в централната и местните държавни администрации и в неправителствения сектор специалисти и мениджъри.Учебникът е комплектован с диск, съдържащ допълнителни текстови материали.

автор: Цветан Тончев, Михаил Михайлов
заглавие: Терминологичен речник по управление на туризма
година: 2010
ISBN: 978-954-9432-38-1
цена: 15 лв.


Многообразието на теоретико-методологичните и практико-приложните аспекти на туризма изисква общи и специализирани знания и съответна терминология в областта на правото, управлението и икономиката.
Обхващането на тази сравнително сложна и разнообразна терминологична област и конкретизацията й в терминологичен речник предполагат наличието на екип от научни и професионални специалисти от гореизложените научни области, като насочеността на термините и понятието трябва да бъде интерпретирана туристически, т.е. насочена, съвместена и определена в рамките на туризма. В противен случай би се получила компилация от термини, които не биха позволили систематизация на знанията по туризъм.


автор: Ангел С. Стефанов
заглавие: Теории на съвременното природознание
година: 2008
ISBN: 978-954-326-078-2
цена: 8 лв.


Целта на настоящия курс от лекции е да анализира причините за възникване на фундаментални теории в областта на природните науки и да поднесе по достъпен начин тяхното съдържание, като се извеждат и обсъждат поражданите от това съдържание научни и философски проблеми.

автор: Любомир Христов
заглавие: Универсалиите срещу човека
година: 2002
ISBN: 954-9536-70-Х
цена: 9 лв.


„Философът, като човек... постоянно се е намирал и е бил длъжен да бъде в противоречие със своето „днес" - всеки път негов враг се оказва съвременният идеал". Фр. Ницше

автор: Теодоричка Готовска-Хенце
заглавие: Общество и власт
година: 2002
ISBN: 954-9536-69-6
цена: 7 лв.


В книгата са използвани материали, събрани в Централния държавен архив в Прага и в Католическия университет в гр. Айнщет. За по-пълно осветленяване на събития, личности и проблеми са взети предвид и публикации в съвремения печат ("Руди право", "Правда", "Свободное свово")

автор: Румяна Кушева
заглавие: Интернет в обучението по история
година: 2007
ISBN: 978-954-326-050-8
цена: 14 лв.


Книгата, която е пред вас съдържа 3 проекта, специално разработени за обучението по история в гимназиален етап.Те са предвидени за изпълнение от учениците в часовете за задължителна подготовка или ЗИП и СИП и включват тяхното пълно ресурсно и дидактическо обезпечаване.

автор: Пасхалис Китромилидис
заглавие: От кръста към флага
година: 1999
ISBN: 954-9536-14-9
цена: 8 лв.


Изданието представлява сборник студии. В него авторът анализира залегналото убеждение за национален континюитет и специално интерпретацията за етнически идентитет като един вид задрямал, несъбуден национализъм. Ползвайки статистически данни, политически памфлети и художествени призведения, той показва как националната интеграция обслужва централната власт. Преразглежда антонимията между православие и национализъм.
автор: Мария Пиргова
заглавие: Българският парламентаризъм в условията на глобалния преход
година: 2010
ISBN: 978-954-326-107-9
цена: 15 лв.


Необходимостта от ново издание на книгата на М. Пиргова се наложи по няколко причини: интерес от студентите, а също – процесите на българския преход и ролята на парламента в него, изследвани в първото издание, продължават да са актуални, а някои от тенденциите, отбелязани в него едва сега се реализират. Ролята на парламента в България представлява интерес от институционална и партийна глeдна точка и може да се проследи в парламентарната работа и след 2002 г., разгледана подробно в книгата.

автор: съставител: Мирелла Дечева
заглавие: Динамика на националната идентичност и транснационалните идентичности в процеса на европейска интеграция
година: 2008
ISBN: 978-954-326-074-4
цена: 25 лв.


Изданието е сборник, който предлага на читателя изследвания на транснационалните идентичности и процеса на интеграция в Европейския съюз. Една от най-силните му страни е мултидисциплинарният подход, който съчетава изследванията на експерти от различни науки като етнология, антропология, история и културология.
Тази книга ще бъде полезна за всеки, който се интересува от света на новите хора в ЕС, така и за тези на Балканите, изключени от него.

автор: Румяна Прешленова
заглавие: По пътищата на европеизма
година: 2008
ISBN: 978-954-326-072-0
цена: 16 лв.


Книгата на Румяна Прешленова има за обект на изследване българските студенти в Австро-Унгария. Един от основните въпроси, на които се търси отговор е доколко просветната политика на Дуалистичната монархия към България стимулира или възпрепятства образователната миграция на българските младежи и девойки. В изследването са обхванати български студенти от десет висши учебни заведения във Виена и Грац.
автор: Дарина Григорова
заглавие: Евразийството в Русия
година: 2008
ISBN: 978-954-326-067-6
цена: 15 лв.


ЕВРАЗИЙСТВОТО В РУСИЯ е продължение на интересите на Дарина Григорова в областта на историята на идеите в Русия и на първото изследване на авторката: Свобода u самодържавие, Руският либерализъм в края на XIX век. С, Парадигма, 2007 г.
автор: Живко Бояджиев
заглавие: Увод в общото езикознание
година: 2007
ISBN: 954-9536-35-1
цена: 18 лв.


В това пето издание на  "Увод в общото езикознание" са направени съществени добавки. Библиографията е осъвременена. Поради липсата на място, някои проблеми са представени в тезисен вид. Заглавията на редица публикации се цитират в превод на български.

автор: Киряк Цонев
заглавие: Българо-арабските отношения
година: 1999
ISBN: 954-9536-09-2
цена: 8 лв.


Присъствието на предмета Българо-арабски отношения в някои специалности на редица български висши учебни заведения поддиква авторът да се опита да създаде относително цялостна и систематизирана разработка, обхващаща и анализираща българо-арабските отношения в целия им комплекс, като ударението е поставено върху периода след Втората световна война.
Настоящото учебно пособие се състои от два основни раздела, разделени на отделни глави.
автор: Стилиянос Иродоту
заглавие: Православие и постмодерност
година: 2004
ISBN: 954-9536-96-3
цена: 9 лв.


Проблематика в книгата е поднесена на читателя, групирана в три глави. Първа глава разглежда православната онтология, а след това се пристъпва към осветление на основните аспекти на православната познавателна традиция (Втора глава). В трета глава се отстоява идеята, че нравствените и социални ценности на православието, са в нерезривно единство с онтологичните му основи. Книгата докосва и въпроси за дейността на православието в постмодерния свят.

автор: Чавдар К. Славов
заглавие: Урогенитална туберкулоза
година: 2006
ISBN: 954-326-038-6
цена: 29 лв.


От съдържанието на книгата читателят може да научи необходимата му информация за диагнозата и лечението на заболяването. Предназначена е предимно за уролози, но при нужда може да се ползва и от лекари от други специалности. Стилът на написване прави монографията достъпна както за студенти, така и за специалисти. Книгата е богато илюстрирана с пояснявящи цветни илюстрации и снимков материал.
автор: Елена Марушиакова, Веселин Попов
заглавие: Studii romani
година: 2007
ISBN: 978-954-326-064-5
цена: 22 лв.


Настоящото издание е донякъде необичайно за България. Първоначалният замисъл бе да се подготви учебно помагало за докторантския курс "Цигани/Рама (История, Традиции, Съвременност)" към Етнографския институт с музей при Българската академия на науките. Най-често такъв тип учебни помагала включват части от монографии и отделни статии на различни автори, които се явяват от особено значение за провеждане на обучението. В случая обаче бе избрана друга концепция за съдържанието на това учебно помагало.
автор: доц. д-р Боряна Делийска, доц. д-р Стефан Кривошиев
заглавие: Хронични бъбречни заболявания
година: 2009
ISBN: 978-954-326-092-8
цена: 15 лв.


Книгата проследява световните тенденции при диагностиката на хроничните бъбречни заболявания, като прави анализ на развитието им в България и препоръчва скринингови проучвания за ранното им откриване.
“Хронични бъбречни заболявания” се издава със съдействието на Българската бъбречна асоциация и е предназначена за специалисти по нефрология, вътрешни болести, общопрактикуващи лекари и студенти по медицина.
автор: Валери Кочев, Лили Владимирова
заглавие: Електрохимични биосензорни системи за глюкозен мониторинг в телесните течности
година: 2010
ISBN: 978-954-326-108-6
цена: 8 лв.


Настоящата студия разглежда някои основни проблеми, свързани с разработването и приложението на електрохимичните биосензори за анализ на глюкоза. Книгата е опит да се запълни съществуващата празнота в българската специализирана литература по темата.
автор: Искра Баева
заглавие: България и Източна Европа
година: 2010
ISBN: 978-954-326-113-0
цена: 15 лв.


Книгата включва изследвания на авторката върху повече или по-малко известни моменти от българската и източноевропейската история след Втората световна война. Разглежданите теми обхващат въпроси свързани със “сближението” на България и Съветския съюз, “Пражката пролет”, полските работнически вълнения през 1970 г. и др. Част от изследванията са писани в началото на 90-те. Те са актуализирани и разширени за второто издание на книгата.


автор: Светлана Антова
заглавие: "Тук живеем, тукашен хляб ядем"
година: 2007
ISBN: 978-954-326-069-0
цена: 14 лв.


Авторката е етнолог в секция “Балканска етнология” към Етнографски институт с музей към БАН.
Книгата съдържа преглед на историческите материали за живота на българските преселници (градинари) в Словакия от началото на миналия век.
Прави изводи за живота на българите там, причините за емиграцията, адаптацията в новата страна и промените в локалната идентичност. В последната част на изданието има поместени интервюта с пресeлници и снимков материал.
автор: Рандал Бейкър
заглавие: Бъдещето не е това, което беше
година: 2008
ISBN: 978-954-326-046-1
цена: 17 лв.


КНИГАТА е за бъдещето, близкото и малко по-далечното с всички спорни и безспорни ефекти на глобализацията.
Ако приемем, че дълбоката и всеобхватна промяна в съвременния свят (икономическа, политическа, демографска, екологическа и т.н.) е настъпила, тезата е: запазването на статуквото е нещо неприемливо, свързано най-вече със стагнация, липса на развитие, упадък: „Промяната е при нас и ще остане задълго, казва професор Бейкър, затова ние трябва да я направим част от мисленето си."
автор: Марианна В. Смирнова-Сеславинская, Георги Н. Цветков
заглавие: Цыгане - произхождение и культура
година: 2009
ISBN: 978-954-326-100-0
цена: 40 лв.


Уникалното съчетание на социално-антропологическия научен подход и дълбоките познания на циганската култура позволява на авторите да простъпят към разгадаване на произхода на циганите. Събраните в тази книга свидетелства от исторически източници указват съществуването в древността на границите между съвременна Индия и Пакистан държава, названието на което произхожда от древен антоним, съхранен в съвременното название на циганите: "ром". Материалите от втората част на книгата разказват за устройството на циганската община и индийския произход на съвременните традиции в културата на циганите: ромски съд, възприятията на осквернение и ритуална чистота, циганското музикално творчество и много други.
автор: Здравко Краев
заглавие: Съдов достъп
година: 2008
ISBN: 978-954-326-073-7
цена: 30 лв.


Книгата на д-р Краев “Съдов достъп. Перитонеална диализа” е резултат от 25-годишния опит на автора и е обобщение от 3500 операции, които е направил. В книгата си той изяснява показанията и противопоказанията, техниките за създаване на различни видове СД, усложненията и начините за тяхното предотвратяване. Изложението е съобразено с най-съвременните постижения на медицинската практика, за което свидетелства големия брой литературни източници.
автор: Цветанка Инджова
заглавие: Управление на маркетинга
година:
ISBN: 978-954-535-541-7
цена: 14 лв.


Ефективният маркетинг мениджмънт може да приеме множество форми. Причината за това е, че се изменят характеристиките на търсенето, появяват се непрекъснато нови разновидности. През следващите няколко години именно маркетинг мениджмънт ще заеме водещи позиции във фирменото управление. В България все още се работи на парче, конюнктурно. Добрият мениджмънт предполага ясни приоритети и тяхното безкомпромисно следване.
автор: Соня Алексиева
заглавие: Бизнес комуникации
година: 2008
ISBN: 978-954-535439-7
цена: 11 лв.


В книгата се съдържат подготвителни материали за курса „Бизнес комуникации". Автор на всички теми е доц. д-р Соня Алексиева.
автор: Илиян Боянов
заглавие: Римските ветерани в Долна Мизия и Тракия (I - III в.)
година: 2008
ISBN: 978-954-9704-15-0
цена: 16 лв.


Настоящият труд е посветен на един изключително важен аспект от развитието на Римската империя в епохата на Принципата, а именно конституирането на ветераните като институция с огромно значение както за римското общество, така и за процеса на романизиране на провинциите.
автор: Райна Константинова-Петкова, редактор
заглавие: Приноси към българската археология
година: 2009
ISBN: 1310-7976
цена: 10 лв.


Декемврийски дни на българската средновековна Археология.
Сборникът се посвещава на 85-годишнината от рождението на ст. н. с. Соня Георгиева (1922-1988). Освен приносни изследвания и статии, изданието съдържа и биографична и библиографска информация за Соня Георгиева, както и непубликувани стихотворения, посветени й от Блага Димитрова.
автор: Людмил Георгиев
заглавие: Регионална икономика
година:
ISBN: 978-954-535-552-3
цена: 15 лв.


Какво представлява регионалната икономика? Книгата предлага богат спектър от теми, които започват от предмета и задачите на науката и достигат до съвременното състояние на регионалната икономика - "Закономерности и принципи за териториално разположение и развитие на производствени и обслужващи обекти", "Регионализация и глобализъм", "Регионално развитие и икономически растеж", "Регионална инфраструктура", "Миграция на населението. Основни миграционни потоци", 'Локационен процес", "Транспортна ориентация", "Търсенето и предлагането в системата на регионалното развитие", "Регионална икономическа политика на ЕС", " Политика на сближаване 2007 - 2013 г."," Структурни фондове на ЕС", "Публично-частно партньорство", "Регионално развитие и свободни безмитни зони" и др.
автор: Румяна Кушева
заглавие: Съвременното историческо образование - отговори на новите предизвикателства
година: 2007
ISBN: 978-954-07-2552-9
цена: 23 лв.


"Да намерим въпросите, за да предложим най-адекватните им отговори."

Мотото на това изследване насочва повече към разбирането, че конструктивни идеи за разрешаване на нови проблеми в историческото образование се пораждат вследствие от много задълбочено декодиране на своеобразието на времето, в което живеем. В десетилетия на значими социални, политически и ценностни трансформации в света и в България, които определят различни начини на осмисляне на историческия опит, историческото образование е изправено пред нов тип изпитания, за които няма аналози и поради това липсват напълно използваеми модели на решения.
автор: Румяна Кушева
заглавие: Методика на обучението по история
година: 2006
ISBN: 954-9536-32-7
цена: 18 лв.


В книгата:
съвременен поглед към българските традиции в историческото образование и в гражданското учение; теоретичните основи на образователните изисквания и новите учебни програми по история;
потенциалът на учебния предмет история за гражданско образование;
на локализация, за работа с писмени исторически текстове, за четене и интерпретация на изображения; системата от писмени работи по история; рационални техники на учене;
технология на съставяне на тестове за оценка на резултатите от обучението по история.
автор: Надя Велчева
заглавие: Хора, професии и празници
година: 2005
ISBN: 954-326-024-9
цена: 15 лв.


Разгледаните лични и колективни професионални празници и чествания се вписват в една по-широко структурирана празнична култура. Тя има своята логика на развитие, която не може да бъде пренебрегната.

автор: Неделчо Стойчев
заглавие: Психологично профилиране на извършителите на убийство
година: 2005
ISBN: 954-326-029-Х
цена: 12 лв.


Настоящият материал е опит да бъде представена технологията на психологичния анализ на насилствените престъпления срещу личността (убийства) и изграждането на психологичен профил на неизвестен извършител.

автор: Николай Цимбаев
заглавие: История на Русия XIX - началото на XX век
година: 2007
ISBN: 954-326-022-2
цена: 16 лв.


Учебникът „История на Русия XIX - началото на XX в." е изграден върху принципа на тематично-хронологичния подход. Започва с убийството на император Павел I в нощта на 11 срещу 12 март 1801 г. и идването на власт на неговия син Александър I (1801-1825), който продължава възхода на Русия като европейска държава със собствен стил и подход при решаването на проблеми от вътрешен и международен характер. Приключва с рухването на самодържавието през февруари 1917 г., което поставя края на Романовата династия, стояла начело на Русия близо четири века, и началото на съветския период, по времето на който СССР става една от двете суперсили на XX в.
автор: В. И. Моряков
заглавие: История на Русия IX-XVIII век
година: 2007
ISBN: 978-954-326-059-1
цена: 16 лв.


Пред вас е българското издание на "История на Русия ІХ-ХУШ в.", с автор проф. дин В. И Моряков, преподавател в Исторически факултет на Московския държавен университет "М. В. Ломоносов". Представената книга е първи том от цялостно издание на "История на Русия", труд на колектив учени от университета "Ломоносов" в Москва.

автор: Маргарита Стефанова
заглавие: Съм ли...
година: 2005
ISBN: 954-326-026-5
цена: 5.5 лв.


Книгата е разделена на пет глави. Първата глава представя същността на психологическото консултиране и терапията за повишаване на самооценката и психичното благополучие на клиента. Тя е с теоретична насоченост. Останалите четири глави са практически ориентирани и очертават отговори на въпроси, поставени от широк кръгхора. Те дават основните линии, посоката на възможно търсене на отговор на вътрешни конфликти. За всеки отделен случай съм се стремяла да пресъздам накратко в най-общ вид причината за възникването на проблема
автор: Андрю Абът
заглавие: Хаос от дисциплини
година: 2004
ISBN: 954-326-007-9
цена: 12 лв.


Тази книга може да се чете по много и съществуно различни начини и в това е ключът към нейния успех. "Хаос от дисциплини" е културно представителна за историята и достигнатия стадий в развитието на американската социология в нейната същностна вплетеност в живота на американското общество.
автор: Владимир Донев
заглавие: Емилиян Станев
година: 2010
ISBN: 978-954-280-663-9
цена: 14 лв.


Книгата "Примамливите блясъци в прочита" откроява в жанров, тематичен и образен план мястото на Емилиян-Станевото творчество в българската и световната литература. За първи път в нашето литературознание се изследва диалогът на неговата белетристика с велики произведения на Гюстав Флобер и Ърнест Хемингуей, което осветлява поетиката й от нов ъгъл. В междутекстов аспект са анализирани сходствата и различията в разработката на едни и същи теми и мотиви между "Мадам Бовари" на Флобер и "Търновската царица" на Емилиян Станев, между  "За кого бие камбаната" на Хемингуей и "В тиха вечер".
автор: Кирил Гатев, Недка Гатева
заглавие: Статистика
година: 2008
ISBN: 978-954-326-083-6
цена: 25 лв.


Книгата е предвидена да служи като учебник за студенти във висшите учебни заведения и колежите и като справочник за бизнесмени и специалисти. Съзнателно са избегнати в изданието строгите математически доказателства и обосновки на методите, както и подробното описание на алгоритмите.
автор: Ангел С. Стефанов
заглавие: Знание, наука, псевдонаука
година: 2007
ISBN: 978-954-326-058-4
цена: 10 лв.автор: Нина Дюлгерова
заглавие: Руски щрихи към източния въпрос (1894-1904)
година: 1999
ISBN: 954-9536-16-5
цена: 8 лв.


Едно от големите предизвикателства за изследователите на руската история е външната политика на империята през XIX и началото на XX в., която минава под знака на т. нар. източен въпрос.