Балканската миграционна култура: исторически и съвременни образци от България и Македония

автор: Петко Христов, съставител
заглавие: Балканската миграционна култура: исторически и съвременни образци от България и Македония
Подзаглавие:
година: 2010
ISBN: 978-954-326-121-5
Издател: Парадигма
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Настоящият сборник е резултат от двегодишната работа (2008 - 2009 г.) на етнолози, историци и един политолог от България и Р. Македония в рамките на научен проект на тема: „Динамика на работната мобилност на Балканите", финансиран от МОМН на България и MOH на Р. Македония в рамките на конкурса за двустранно научно-техническо сътрудничество между Р. България и Р. Македония, Договор № БМ-4/ 2007.
На трудовите миграциите, на тяхната история и културни образци в Североизточна България са посветени статиите на участниците в екипа от Р. Македония, докато за трудовата мобилност в нейните традиционни и съвременни форми в Западна Македония, сред торбешите и албанците пишат участниците от българския екип.