И от зазоряването тръгва денят...

автор: Боряна Велчева, Диана Иванова
заглавие: И от зазоряването тръгва денят...
Подзаглавие: Изследвания върху приемствеността в развоя на българския книжовен език
година: 2010
ISBN: 978-954-423-589-5
Издател: УИ „Паисий Хилендарски"
цена: 16 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Настоящата книга съдържа изследвания на широк кръг проблеми, свързани със съдбата на старобългарското езиково и поетично наследство в историята на българската книжовност. В по-голямата си част това са вече публикувани по различно време статии и студии, в които авторките вземат отношение към дискутирания през последните десетилетия въпрос за приемствеността между стария български книжовен език и съвременния български книжовен език. Проблемът се разглежда в няколко аспекта:
•  Приемствеността между стария български книжовен език и езика на първите новобългарски книги.
•  Норма и традиция в лексиката и правописа на новобългарските книги от XVII век.
•  Търновско-ресавският правопис и неговата роля в развоя на книжнината до XVIII век.
•  Приемствеността между ранния новобългарски книжовен език и езика на Възраждането.
•  Старобългарската езикова традиция и църковнославянският език.
•  Езикът на цьрковнославянските книги - мост между старобългарското словно богатство и езика на книжнината от XVIII-XDC в.
•  Възрожденските езикови прояви през XIX в. и старата книжовна традиция (светска книжнина и библейски преводи).
• На проблема за традицията и приемствеността са посветени и няколко изследвания върху развоя на българския поетичен стил.
Надяваме се, че страниците, посветени на всички поставени в книгата проблеми, по убедителен начин доказват приемствеността между различните периоди в развоя на българския книжовен език.