Теория за правната система

автор: Росен Ташев
заглавие: Теория за правната система
Подзаглавие:
година: 2007
ISBN: 978-954-730-303-4
Издател: Сиби
цена: 14 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента На мястото на дедуктивната рационалност, доминирала през XIX и първите десетилетия на XX век, се утвърждава аргумен-тативната рационалност. Естественоправната доктрина дедуцира позитивното право от априорно съществуващи „естествени" принципи или начала; по същия начин някои позитивистки доктрини дедуцират позитивното право от волята на суверена или от предположена основна норма. Аргументативната рационалност означава, на първо място, дезинтегриране на унитарния модел на правото - правото не е едно и еднакво. При това, възможни са два пътя на развитие за вече „локална интеграция" на знанието. Първият е възприемането на херменевтичния познавателен модел (респективно херменевтичната рационалност), при който правото е видяно през погледа на жизнения и професионалния опит на конкретния съдия и съобразно с конкретните обстоятелства от контекста на прилагане на нормата. Вторият е възприемането на системния познавателен модел (респективно системната рационалност), при който част от правото е видяно като съгласувана и интегрирана система, която влиза в отношения с други елементи и системи, също притежаващи правен характер.