Диалектология, балканистика, етногеография

автор: Максим Младенов
заглавие: Диалектология, балканистика, етногеография
Подзаглавие:
година: 2008
ISBN: 978-954-07-2684-7
Издател: УИ "Св. Климент Охридски"
цена: 25 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Статиите в тома са разделени на две части, посветени на теоретични проблеми на българската лингвистична география, на отношенията между българския и отделни славянски и балкански езици, на проблеми на етнолингвистиката, на връзката между книжовноезиковите норми и изговорните норми в народните говори. Втората част включва статии, които разглеждат частни проблеми на българския език в синхронен и диахронен план. В нея те са подредени по езикови равнища: фонетика и фонология, морфосинтаксис, лексика, семантика и фразеология. Накрая на всяка статия се привежда в квадратни скоби номерът й в библиографията на трудовете на Максим Младенов.
Редакторските добавки в текста са в квадратни скоби или във вид на подписани от редакторите бележки под линия. Няколкото съдържащи се в тях библиографски отпратки са включени в общия списък на цитираната литература. Поправените печатни грешки, пропуски и непоследова-телности, каквито - за голямо съжаление - в някои първоначални публикации има доста, не се коментират специално. Редакторската задача беше улеснена от възможността в много случаи да се направи и сравнение със запазения в домашния архив на Максим Младенов втори екземпляр на оригиналния текст, което позволи по-точно да бъде установено авторското намерение.
За да се внесе единство в справочно-библиографския апарат и да се избегнат повторенията, всички авторски библиографски препратки под линия са внесени в текста, а за целия сборник е направена обща библиография. Картите, които придружават статиите, са поместени в края на всяка статия. Някои статии са публикувани на чужди езици. В сборника те са дадени на български. Имената на преводачите и езикът, от който са преведени, са посочени в края на статиите. Сборникът е снабден с индекси.