Рекламна политика

автор: Лиляна Менчева
заглавие: Рекламна политика
Подзаглавие:
година: 2003
ISBN: 954-535-138-1
Издател: НБУ
цена: 14 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Учебната дисциплина „Рекламна политика" е един от основните елементи в цялостната структура на специализираното обучение на студентите от специалност „Маркетинг, реклама и бизнес комуникации". Заедно с дисциплините „Стокова политика и иновационен маркетинг", „Ценова политика", „Пласментна политика", „Връзки с обществеността", „Рекламен дизайн" тя участва в изграждането на систематизирани и приложни знания в една от най-съществените сфери на маркетинг дейността на съвременната фирма - избор и приложение на маркетинг инструменти за водене на успешна конкурентна борба на пазара.
Учебникът по рекламна политика запознава студентите с основната същност на рекламата в качеството й на елемент на комуникационния маркетинг, с основните методи, фирми и средства за осъществяване на рекламна дейност от съвременната фирма. В него е отделено съществено място на канапите за реализация на рекламни дейности, на планирането и на изпълнението на рекламна кампания, на анализа и на оценката на ефективността на рекламните мероприятия.
Доброто усвояване на учебния материал е в зависимост от подготовката на студентите по редица предшестващи дисциплини и на първо място -„Основи на маркетинга", „Въведение в икономиката", „Международен маркетинг" и други. Краткостта на изложението в учебника и богатството на материята, свързана с рекламата и с другите форми на бизнес комуникации в съвременната стопанска дейност, предоставят възможности на студентите за запознаване с редица други специализирани информационни източници, основните от които са посочени към отделните теми на този учебник.