Геополитиката на България

автор: Марин Деведжиев
заглавие: Геополитиката на България
Подзаглавие:
година: 2006
ISBN: 978-954-9813-21-9
Издател: Свят 2001
цена: 7 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента
Книгата разглежда теоре¬тичните проблеми на българската геополитика, нейното историческо зараждане след Освобождението на страната ни през 1878 г. а също и практическото състояние на транспортната система на страната. Акцент е поставен на Централния транспортен коридор „Балтика - Егея", на връзките през Черно море към Каспийския регион и Централна Азия (по маршрута на древния „Път на коприната"). Трансевропейският плавателен канал „Рейн - Майн - Дунав“ (Коридор N° 7) е разгледан с внимание, като се поставя акцент на пристанищата и мостовете на българския дунавски бряг - вече не само като връзка меж¬ду Българя и Румъния, но и със значение за целия Европейски съюз. Геополитическото значение на трансграничните преходи (поотделно за всяка от съседните ни държави) е разгледано в Пета глава. Според автора основният проблем тук е, че спрямо преходите между западноевропейските държави, тези между България и съседите й са много малко. Това е и една от основните причини страната ни да не може да реализира пълноценно геополитическите предимства от централното си положение на Балканите.