Религия и медиевистика

автор: Марияна Цибранска-Костова
заглавие: Български епитимийник от XV-XVI век
година: 2011
ISBN: 978-954-9928-59-4
цена: 10 лв.


Типологията на средновековната книжовна продукция се изгражда от различни по макрожанрова специфика текстове и паметници. Те пораждат възникването на различни по състав и предназначение ръкописи. По обясними причини началото на системния извороведски и филологически интерес към ръкописното наследство на славяните се поставя с издания на библейските книги Евангелие, Псалтир и Апостол.

автор: Георги Минчев
заглавие: Слово и обред
година: 2011
ISBN: 978-954-2973-01-0
цена: 20 лв.


Монографията е посветена на анализ на няколко типа културни текстове: книжовни (канонични), книжовни (неканонични), устни (фолклорни) и иконографски, моделиращи чрез протичащите между тях взаимовръзки феномена, определян като „народно християнство".
автор: CYRIL PAVLIKIANOV
заглавие: THE ATHONITE MONASTERY OF VATOPEDl FROM 1462 TO 1707
година: 2008
ISBN: 978-954-07-2752-3
цена: 25 лв.


VATOPEDI'S ARCHIVE FROM THE LATE 15™ TO THE 17™ CENTURY
The purpose of this monograph is to present and analyse the contents of seventy-five acts kept in the post-Byzantine archive of the Athonite Monastery of Vatopedi. Our intention is to furnish scholars interested in the documentary heritage of the Balkan Late Middle Ages with new knowledge about the archive and the history of this major Athonite foundation. It is a commonplace that Vatopedi's archive is extremely rich in late Byzantine and, to a certain degree, in early post-Byzantine acts'.
автор: Ив. Божилов, А. Тотоманова, Ив. Билярски
заглавие: Борилов синодик. Издание и превод
година: 2012
ISBN: 978-954-92526-6-8
цена: 35 лв.


Новото издание на Бориловия синодик е посветено на предстоящата
800-годишнина от провеждането на Събора срещу богомилите (1211 г.), когато по волята на цар Борил (1207-1218) се е появил и самият Синодик. Издателите не само реконструират текста на този важен книжовен паметник по Палаузовия препис с добавки и разночетения от Дриновия препис, но се стремят да го поставят в неговия оригинален литургичен и канонично-догматичен контекст. Затова те включват в изданието и молитвите и хоросите на вселенските събори, които съпровождат Синодика в ръкописа на Палаузов.
автор: Стефан Бояджиев, Вера-Надежда Динова-Русева, Георги Бакалов
заглавие: Раннохристиянски храм "Св. София" - Премъдрост Божия
година: 2009
ISBN: 978-954-07-2660-1
цена: 25 лв.


Многовековната история на храма „Св. София" е неразделна от духовната съдба на българския народ. Храмът е стоял на мястото си преди създаването на Дунавска България през 681 г., а в края на държавното ни Средновековие е дал наименованието на града. По своето местонахождение „Св. София" се намира на най-сакралното място в древния град.

автор: Илия Илиев
заглавие: Св. Климент Охридски
година: 2010
ISBN: 978-954-91983-5-5
цена: 20 лв.


Настоящото монографично изследване има за цел да очертае по-пълно и по-релефно образа на българския първоучител Климент Охридски и да направи по-точна преценка на неговите разностранни заслуги към българската култура през Средните векове. Книгата притежава класическа триделна структура.
автор: Антония Велкова-Гайдаржиева, Елена Попова
заглавие: Храмът Успение Богородично Велико Търново
година: 2010
ISBN: 978-954-524-769-9
цена: 22 лв.


Храмът „Успение Пресвятия Богородици", една от историческите светини на старата столица, помни средновековното си царско минало, възрожденските си строители, дарители, учители, гордее се със следосвобожденските си свещенослужители и епитропи, радва се на почитта на днешните си енориаши и настоятели. Местообиталище на светите мощи на св. Филотея Темнишка от времето на славния цар Калоян, монашеско убежище на търновските царици, религиозно-просветно средище през епохата на Възраждането, в което прозвучават гласовете на П. Р. Славейков и Н. Бозбели и където се изповядват усърдните в занаята си майстори табаци, в годините след Освобождението е незаменим енорийски храм за Жителите на Асенова махала.
автор: Калина Минчева
заглавие: Манастири и манастирска мрежа в Кюстендилския санджак през ХV-XVII век
година: 2010
ISBN: 978-954-9535-26-6
цена: 20 лв.


Кюстендилският санджак на пръв поглед е една средностатистическа османска административна единица, възникнала на Балканския полуостров след налагането на османската власт в него. При по-внимателно вникване в неговите структури и особености се разкрива една доста по-сложна картина. Областта на „Костадиновата земя", наречена по-късно с традиционния османски термин „санджак", се е простирала в териториите на четири съвременни балкански държави.
автор: Ваня Лозанова-Станчева
заглавие: На изток от Рая
година: 2010
ISBN: 978-954-400-275-6
цена: 10 лв.


Защо "Hа изток от Рая"? Защото там е краят на света! Това е една устойчива митологемна схема на мистичното пътуване Отвъд, предприемано от посветения в орфическите тайнства, за да постигне вечен и блажен живот посредством сакралното познание за безсмъртието... Намерението на предлаганата книга, която е първа част на едно по-голямо изследване, е да бъдат подирени конкретни литературни връзки между някои раннохристиянски творби с апокалиптичен характер и евентуалните техни орфически първоизточници, интерпретиращи „географията на Отвъдното" в една устойчива есхатологична традиция.
автор: Камен Димитров
заглавие: Речник-индекс на словата на авва Доротей
година: 2010
ISBN: 978-954-524-727-9
цена: 25 лв.


Речникът-индекс съдържа 3206 речникови статии и би могъл да послужи не само за справочник при лексикални проучвания, но и да бъде използван при всякакъв вид изследвания, свързани с историята на българския език или с техниката на превеждане от гръцки на български. Така например в среднобългарския превод на поученията на авва Доротей се срещат прояви на една нерегистрирана досега в старобългарския език граматична особеност - образуване   на   бъдеще  време  в миналото   от   имперфект  на ИМЪТИ и инфинитив.