История

автор: Ян Рихлик, Владимир Пенчев
заглавие: История на Чехия
година: 2010
ISBN: 978-954-326-128-4
цена: 45 лв.


Настоящата книга е написана специално за българските читатели, тя не е превод на вече публикуван чешки текст. Ян Рихлик, чешки българист и професор по история в Карловия университет в Прага, е автор на историческата част в книгата, която е написана на чешки, но след извършения от Владимир Пенчев, български бохемист, научен работник в Института за фолклор при БАН и доцент в ЮЗУ „Н. Рилски” – Благоевград, превод, е авторизирана. Същевременно Владимир Пенчев авторизира самия превод и написва частта за историята на културата. Главата за чешко-българските връзки представлява актуализиран и допълнен превод от чешкия текст на „История на България”, публикувана в Прага през 2000 г. и претърпяла ново издание през 2002 г. , като нейни автори са отново Ян Рихлик и Владимир Пенчев.  

                                                                              Не е налична в момента 
автор: Мартин Иванов
заглавие: Политическите игри с външния дълг
година: 2001
ISBN: 954 - 9659 -19 - 4
цена: 10 лв.


На пръв поглед монографията на Мартин Иванов е посветена на един ограничен исторически период. Но фокусирайки върху стопанската политика на Народния блок авторът е успял да очертае широка фреска на българското стопанство през годините на Депресията.
Монографията е разработена въз основа на впечатляващи обем и богатство от исторически източници. Авторът е направил много и за да включи в анализа достъпни у нас чужди архивни документи.

автор: Petio Petev
заглавие: The Beginning between two worlds
година: 2003
ISBN: 954-9536-86-6
цена: 11 лв.


One hundred years after the formal establishment of U. S. — Bulgarian diplomatic relations, ties between the two countries have never been as extensive as they are today. This is symbolized, among other events, by the visits to Bulgaria in recent years by a U.S. President, two Secretaries of Defense and other cabinet officials and numerous Senators and Congressmen. This deepening relationship is seen across the board, in political, economic, military and cultural spheres. More broadly, it reflects the growing integration of Bulgaria, together with the other countries of Eastern and Central Europe, into the life of the West and its institutions. Bulgaria became a member of NATO in 2002 and is on track to join the European Union.
автор: Искра Баева
заглавие: Източна Европа през XX век
година: 2010
ISBN: 978-954-326-115-4
цена: 25 лв.


С предлаганата нова книга авторката Искра Баева изявява своето желание да представи пред любознателния български читател някои от важните и/ или повратни моменти от историята на Източна Европа през XX в. Става дума не само за развитието на избрани страни от региона, а на първо място за понятието "Източна Европа", което има геополитически произход и претърпява дълга еволюция в географските и политическите си характеристики през XX в. Това е причината, поради която първият кръг от проблеми в книгата засяга начина и историческите обстоятелства, при които е формулирано понятието "Източна Европа", промените, които то претърпява, доколко и как може да бъде използвано и днес, в началото на XX в.
автор: Константин Пандев
заглавие: Националноосвободителното движение в Македония и Одринско
година: 2000
ISBN: 954-9943-09-7
цена: 8 лв.


Националноосвободителното движение в Македония и Одринско е важен научен проблем, който привлича вниманието на широк кръг специалисти и обикновени хора. Останалото под турска власт след Берлинския конгрес от 1878 г. българско население продължи борбата за национално освобождение. За разлика отпреди обаче борбата след Берлинския конгрес се развиваше при значително променени условия. В края на XIX и началото на XX в. в Европейска Турция и специално в Македония се преплитаха интересите на всички балкански и на големите европейски държави.

автор: Румяна Прешленова
заглавие: По пътищата на европеизма
година: 2008
ISBN: 978-954-326-072-0
цена: 16 лв.


Книгата на Румяна Прешленова има за обект на изследване българските студенти в Австро-Унгария. Един от основните въпроси, на които се търси отговор е доколко просветната политика на Дуалистичната монархия към България стимулира или възпрепятства образователната миграция на българските младежи и девойки. В изследването са обхванати български студенти от десет висши учебни заведения във Виена и Грац.
автор: Дарина Григорова
заглавие: Евразийството в Русия
година: 2008
ISBN: 978-954-326-067-6
цена: 15 лв.


ЕВРАЗИЙСТВОТО В РУСИЯ е продължение на интересите на Дарина Григорова в областта на историята на идеите в Русия и на първото изследване на авторката: Свобода u самодържавие, Руският либерализъм в края на XIX век. С, Парадигма, 2007 г.
автор: Искра Баева
заглавие: България и Източна Европа
година: 2010
ISBN: 978-954-326-113-0
цена: 15 лв.


Книгата включва изследвания на авторката върху повече или по-малко известни моменти от българската и източноевропейската история след Втората световна война. Разглежданите теми обхващат въпроси свързани със “сближението” на България и Съветския съюз, “Пражката пролет”, полските работнически вълнения през 1970 г. и др. Част от изследванията са писани в началото на 90-те. Те са актуализирани и разширени за второто издание на книгата.


автор: Николай Цимбаев
заглавие: История на Русия XIX - началото на XX век
година: 2007
ISBN: 954-326-022-2
цена: 22 лв.


Учебникът „История на Русия XIX - началото на XX в." е изграден върху принципа на тематично-хронологичния подход. Започва с убийството на император Павел I в нощта на 11 срещу 12 март 1801 г. и идването на власт на неговия син Александър I (1801-1825), който продължава възхода на Русия като европейска държава със собствен стил и подход при решаването на проблеми от вътрешен и международен характер. Приключва с рухването на самодържавието през февруари 1917 г., което поставя края на Романовата династия, стояла начело на Русия близо четири века, и началото на съветския период, по времето на който СССР става една от двете суперсили на XX в.
автор: В. И. Моряков
заглавие: История на Русия IX-XVIII век
година: 2007
ISBN: 978-954-326-059-1
цена: 22 лв.Книгата не е налична в момента


Пред вас е българското издание на "История на Русия ІХ-ХУШ в.", с автор проф. дин В. И Моряков, преподавател в Исторически факултет на Московския държавен университет "М. В. Ломоносов". Представената книга е първи том от цялостно издание на "История на Русия", труд на колектив учени от университета "Ломоносов" в Москва.

автор: Христина Мирчева
заглавие: Югоизточна Азия. Традиции и съвременност
година: 2001
ISBN: 954-9536-43-2
цена: 10 лв.


Настоящата монография разработва проблемите на историята на страните от Югоизточна Азия в най-ново време, която по феноменален начин вплита традициите в системата на властване, и моралните канони от древността с изискванията на технологичния XX век.
автор: Рандал Бейкър, Джон Караагач
заглавие: Защо Америка не е Европа
година: 2010
ISBN: 978-954-326-116-1
цена: 23 лв.


В тази книга бихме искали да изследваме някои от основните характеристики на САЩ като много консервативна и предсказуема институция, каквато те са всъщност. В действителност Европа е непрекъснато променящата се – тя експериментира в идеологическата, политическата, социалната и икономическата сфера, като въвлича в промяната и държавата. И по-точно, полезно е да се проследи как тези определящи характеристики отличават Америка от Европа. Всъщност през първите сто години от съществуването на републиката, тя определя себе си изключително чрез характеристиките, които я отличават от Европа.
автор: Диана Мишкова
заглавие: Приспособяване на свободата
година: 2001
ISBN: 954-9536-41-6
цена: 7 лв.


Целта на автора е да покаже под какви идеологически платформи и в името на какви обществени цели балканските политически елити разработват, обосновават и прокарват своите развойни избори. Критериите за оценка в случая би трябвало да се диктуват от тогавашните универсални „показатели" за модерно социално и политическо развитие: най-общо, доколко дадена балканска управленска идеология/система способства за изграждане на ефективна национална държава и на модерно - ще рече, сложно разчленено, социално мобилно, политически и културно интегрирано - национално общество като необходими предпоставки за форсирано икономическо „догонване"
автор: Спирос Вринос
заглавие: Славянското общество на Балканите (VI - VII век)
година: 1999
ISBN: 954-9536-10-6
цена: 6 лв.


В настоящото издание са вкючени публикации, отпечанати през 80-те и 90-те години в гръцки и американски издания. Това са три студии, посветени
на ранната история на славяните и тяхното заселване на юг от Дунав.
автор: Мария Тодорова
заглавие: Подбрани извори за историята на балканските народи (XV-XiX в.)
година: 2008
ISBN: 978-954-326-079-9
цена: 18 лв.


С настоящото издание се цели да се подберат и представят извори, които да представляват едно автентично, оригинално четиво, въз основа на което би могло да се илюстрира единството и многообразието в развитието на балканските народи, породени от многовековното съжителство и взаимни влияния на различни по произход, с разнообразни традиции и живеещи на ограничена площ народи.
Предлаганият сборник обхваща един период от пет столетия, когато балканските народи са свързани с обща историческа съдба. Новата социална, икономическа и политическа действителност, наложена на Балканите от османското господство, създава условия за още по-голямо взаимопроникване и единство в живота и целите на балканските народи. Разпространението на османската феодална система и политическа надстройка в почти всички балкански земи създава основата за изграждане на една социално-икономическа общност, която изравнява балканските народи в материално отношение, макар за дълго време да забавя тяхното развитие. Тази общност в съдбата на различните балкански народи предопределя и близостта в целите, характера и движещите сили на национално-освободителното движение.
автор: Анелия Коева
заглавие: Смелост за мир, смелост за промяна
година: 2010
ISBN: 978-954-326-111-6
цена: 18 лв.


Книгата “Смелост  за мир, смелост за промяна ” е  опит да се представи историята на новообединена Германия през призмата на дълбоките политически, социално-икономически и културни промени по време на управлението на Х. Кол и Г. Шрьодер. Акцентите са поставени върху предпоставките и последствията от присъединяването на ГДР към ФРГ, както и на двата кабинета на уникалната по същност и съдържание червено-зелена коалиция през периода от 1998 г. до 2005 г. Значително място е отделено и на външната политика на Германия през този период и предизвикателствата към кабинета Шрьодер-Фишер като участието на бундесвер във войната срещу Милошевич през 1998 г. и  Афганистан след 11 септември 2001 г., запазването на неутралитет по време на иракската авантюра на Дж. Буш-младши. Една голяма част е посветена на реформите на социалната държава, известни като “Агенда 2010” или законите на Хартц. Като цяло книгата е един историко-политически, социолого-психологически анализ на Германия в края на XX и началото на XXI век. 
автор: Васил Гюзелев
заглавие: Три етюда върху българския XIV век
година: 2009
ISBN: 978-954-326-093-5
цена: 22 лв.


Настоящата книга включва три етюда върху стопанските и политическите отношения на Българското царство с Венеция, Генуа и Византия през един от най-интересните векове от средновековната история на Европа – ХІV. Център и на трите изследвания са процеси, събития и случаи, пряко или косвено свързани с българското Черноморие. Може с основание да се смята, че, именно, през втората половина на ХІІІ в. и особено през целия ХІV в. Черноморието и свързаните с него държави и народи най-активно се включват в един общоевропейски исторически процес. В него страните на европейския Изток предизвикват интереса на италианските градове-републики като източник за износ от тях на сравнително евтини селскостопански продукти (зърнени храни, кожи, восък, мед), а също така и на големи количества злато и сребро.

<< предишна | 1 | 2 | 3
следваща >>