Журналистика

автор: Лъчезар Андреев
заглавие: Комуникативната култура и възможността за конкурентно предимство
година: 2009
ISBN: 978-954-524-711-8
цена: 10 лв.


 Книгата е адресират предимно към тези, които се интересуват от проблемите присъщи на социологията и психологията на управлението. Тя може да послужи и като практическо пособие за студентите от специалностите - философия, психология, право, стопанско управление, публична администрация, журналистика.
автор: Иванка Мавродиева
заглавие: Реторика и пъблик рилейшънс
година: 2013
ISBN: 978-954-07-3539-9
цена: 15 лв.


Книгата „Реторика и пъблик рилейшънс" е успешен опит да се създаде модел, който систематизирано представя основни дейности и се прилага към различни ситуации. Идейният акцент е авторското виждане как се прави цялостен реторически анализ, „стъпка по стъпка" при прилагането на основни реторически знания. Предложен е авторски прочит на основополагащи идеи, принципи, понятия в реториката и ПР. Важно достойнство на книгата представлява анализът на проблеми, свързани с реториката и ПР.
доц. д-р Гергана Апостолова - ЮЗУ
автор: Иво Драганов
заглавие: Телевизонното програмиране в общия аудиовизуален контекст
година: 2012
ISBN: 978-954-535-710-7
цена: 19 лв.


Проблемите на телевизионното програмиране биха могли да бъдат анализирани единствено през призмата на общия културен аудиовизуален контекст. Той се промени изцяло след прехода, настъпил в държавното, политическото и обществено-икономическото устройство след 1989 г. Проблемите, които възникнаха на територията на културата и в частност на аудиовизията, в голяма степен са резултат от продължаващото й формално разглеждане като елемент от надстройката. Според автора това е отживял, неверен възглед върху ролята на културата и с този аспект се занимава специално в книгата.

автор: Елена Колева
заглавие: Езикът на журналистите и публичният медиен език
година: 2011
ISBN: 978-954-9426-35-9
цена: 10 лв.


Проблемът за езиковата ситуация в днешните медийни условия е обект на широки дискусии и дебати в научните среди, регулаторния орган в сферата на електронните медии, политически структури, европейски организации, културния елит. Темата за езика на медиите в днешните условия не е нова, но актуалните процеси все повече изискват както нов поглед към нея, така и обосновани сравнения с предходни етапи.
автор: Елка Добрева
заглавие: Аспекти на масмедийната „реалност"
година: 2011
ISBN: 978-954-400-537-5
цена: 14 лв.


Хората имат множество опосредствани познания за реалността. Те се получават чрез съобщенията на други хора в междуличностната комуникация във всекидневието и груповото общуване чрез училищен, академичен, религиозен дискурс и др., а в още по-голяма степен чрез съобщения от масмедиите - от книги, списания, вестници, телевизия, интернет, кино, фотография и т. н. Тези съобщения носят информация например за други населени места и туристически обекти в страната, които човек не посещава лично, за други страни и континенти, за други култури, за история, астрономия, физика, химия, зоология и пр.
автор: Румяна Божинова, Ергюл Таир
заглавие: Обективни и субективни измерения на медиината реалност
година: 2011
ISBN: 978-954-8628-20-4
цена: 12 лв.


Медиите все по-определено се налагат като фактор със сериозно психологично въздействие. Ефектите, които то носи, и механизмите, които стоят зад него, са проблеми с особена научна и практическа значимост. Изследванията в тази насока се провеждат приблизително от средата на XX век. Техните открития се отнасят основно до влиянието на медиите върху аудиторията като цяло.
автор: Андреана Борисова Ефтимова
заглавие: Есето в академичната и журналистическата практика
година: 2011
ISBN: 978-954-400-571-9
цена: 10 лв.


Тази книга обединява дългогодишните наблюдения на Андреана Ефтимова над аргументативни текстове в академичната и журналистическата практика. Есето е разгледано през призмата на текстолингвистиката, когнитивната наука, журналистическата стилистика и медиазнанието.
автор: Венко Кънев, Здравка Константинова - съставители
заглавие: Медиите в Централна и Източна Европа след 1989
година: 2009
ISBN: 978-954-92119-5-5
цена: 12 лв.


Въпросът за медиите става все по-актуален. Надигнала се е световна дискусия за ролята и проблемите на медиите в консу-маторските общества. Съществува обща неудовлетвореност от тях, едно универсално поставяне под въпрос на функционирането им. Медиите са в полезрението на мислители от рода на французите Пиер Бурдийо и Ален Акардо, на журналисти от ранга на Игнасио Рамоне и Серж Алими.
автор: Соня Алексиева
заглавие: Пъблик рилейшънс
година: 2008
ISBN: 978-954-535-516-5
цена: 15 лв.


В книгата е представена накратко същността на науката и професията пъблик рилейшънс, част от нейната история и развитие в България. Заедно с авторската позиция по темата са съпоставени гледните точки на десетки водещи чуждестранни и български изследователи, учени и PR практици по най-важните въпроси на връзките с обществеността. Чрез конкретни казуси, кампании и случаи от практиката се отговоря на въпроса: какво е "това, което не може да се купи, а трябва да се спечели"
автор: Здр. Константинова, М. Петров, М. Дееничина съставители
заглавие: Българската журналистика - 160 години
година: 2006
ISBN: 978-954-07-2304-4
цена: 12 лв.


Материали от научната конференция, състояла се на 29 и 30 октомври 2004 г., във Факултета по журналистика и масова комуникация - Софийски университет „Св. Климент Охридски".
Сборникът "БЪЛГАРСКАТА ЖУРНАЛИСТИКА - 160 ГОДИНИ. МИНАЛО-НАСТОЯЩЕ-ПЕРСПЕКТИВИ" е част от проект към Фонд "Научни изследвания" на Софийския университет "Св. Климент Охридски" с председател на Управителния съвет проф. д-р Георги Бакалов.

<< предишна
| 1 | 2 | 3 следваща >>