Езиково обучение

автор: Даниела Костантинова
заглавие: Падежите в словашкия език (с оглед на преподаването им на българи)
година: 2015
ISBN: 978-619-208-027-3
цена: 9 лв.


 Учебникът „Падежите в словашкия език (с оглед на преподаването им на българи)” представлява теоретично и практическо изследване на съвременното състояние на падежната система на словашкия език. Същинската част на труда представлява подробният анализ на шестте падежа (именителен, родителен, дателен, винителен, предложен и творителен).
автор: Янка Коева
заглавие: Многоезичие и обучението по немски език като чужд
година: 2014
ISBN: 978-954-2968-76-4
цена: 12 лв.


 Обект на изследване е съвременното развитие на дидактиката и методиката на многоезичието, включително и в България. Предмет на изследване са трансферът от английски и руски език върху немски като втори чужд език, влиянието на родния език върху последващите чужди езици, както и писмени резюмета на студенти, съставени върху статия за многоезичието.
 
автор: Христина Ясинова
заглавие: Работна тетрадка 2. Упражнения по практическа граматика на новогръцкия език
година: 2009
ISBN: 978-954-535-540-0
цена: 10 лв.


 Настоящото учебно помагало „Работна тетрадка 2. Упражнения по практическа граматика на новогръцкия език” е естествено продължение на Работна тетрадка 1. То се стреми да предаде пълнота и завършеност на основния курс на новогръцки език за начинаещи. Тук е разработен граматическия и лексикалният материал от 16-30 урок в учебник.
автор: Светла Кирова
заглавие: Японо-български погороки и идиоми
година: 2005
ISBN: 954-8582-22-8
цена: 12 лв.


 Контрастно изследване върху поговорките и идиомите в 14 езика от 3 континента. Книгата включва над 200 изображения (илюстративен материал) и български превод към японския израз.
 
автор: Елена Хаджиева, Радка Влахова, Йорданка Велкова и др.
заглавие: Тестове плюс
година: 2013
ISBN: 978-619-176-005-3
цена: 15 лв.


Учебната книга „Текстове плюс" включва подбрани текстове-образци от научния, публицистичния, художествения и разговорния стил.
Научните текстове презентират базисни понятия от научни документи и материали, включени в учебните програми на различни специалности в Софийския университет „Св. Климент Охридски" - История, География, География на туризма, Психология, Социология, философия, Политология, Право, Международни отношения, Журналистика, Филология и др.
автор: Елена Хаджиева, Радка Влахова, Весела Шушлина и др.
заглавие: Как се общува на български?
година: 2014
ISBN: ISBN 978-619-176-013-8
цена: 15 лв.


Книгата съдържа следните части: Етикет за всеки ден, Делова кореспон-денция, Бизнес етика и бизнес етикет, Бизнес комуникация, Говоренето пред публика, Учтивост в ефир. В дяловете са представени конкретни предписания и правила за норма- тивната употреба на етикетните формули, съдържащи признаци като официалност, уважителност и социална дистанция.
автор: Eлена Хаджиева, Милена Каменова, Весела Шушлина
заглавие: Български език като чужд за напреднали (В2, C1, C2)
година: 2011
ISBN: 978-954-617-122-1
цена: 25 лв.


"Български език като чужд за напреднали (В2, C1, C2)" е предназначен за усъвършенстване на комуникативите умения с висока степен на езикова компентност по български език.
автор: Ася Асенова, Весела Шушлина, Йорданка Велкова
заглавие: Разбирам и говоря
година: 2012
ISBN: 987-974-617-129-0
цена: 25 лв.


Учебната книга „Разбирам и говоря" е предназначена за обучението на чуждестранни граждани с различна степен на езикова компетентност по български език.
Уроците включват кратки граматически очерци, като същевременно се извеждат и основни правописни, правоговорни и книжовни правила, характерни за българския език.
автор: Стефка Петрова, Правда Цанкова-Кънева, Елица Куртева
заглавие: Учете български език (1 ниво)
година: 2004
ISBN: 954-8166-97-6
цена: 60 лв.


В настоящето издание, което е един преработен и допълнен вариант, има редица нови моменти. Засилена е комуникативната насоченост на учебника чрез въвеждане на втора част към всяка урочна единица, наречена „Общувайте!". В нея са застъпени основните умения, характерни за обучението по чужд език: четене, писане, слушане с разбиране и свободен разговор. Чрез текстовете за четене се обогатява лексикалният запас на обучаваните, а чрез текстовете за слушане се цели глобално възприемане на съдържанието, възможност за разчленяване и за задържане на информация.


автор: Тодор Шопов
заглавие: Чуждоезиковата методика
година: 2008
ISBN: 954-07-1661-6
цена: 10 лв.


Тази книга не може да не е двуезична. Материята в нея е работена на български и английски език и книгата се създаде естествено като че ли сама. Както много пъти досега двуезичието на текста ще бъде само от полза за читателя. Книгата е методическо изследване на някои аспекти на теорията и практиката на обучението по английски като чужд език в България.


<< предишна
| 1 | 2 следваща >>