Архив

автор: Марианна В. Смирнова-Сеславинская, Георги Н. Цветков
заглавие: Цыгане - произхождение и культура
година: 2009
ISBN: 978-954-326-100-0
цена: 40 лв.


Уникалното съчетание на социално-антропологическия научен подход и дълбоките познания на циганската култура позволява на авторите да простъпят към разгадаване на произхода на циганите. Събраните в тази книга свидетелства от исторически източници указват съществуването в древността на границите между съвременна Индия и Пакистан държава, названието на което произхожда от древен антоним, съхранен в съвременното название на циганите: "ром". Материалите от втората част на книгата разказват за устройството на циганската община и индийския произход на съвременните традиции в културата на циганите: ромски съд, възприятията на осквернение и ритуална чистота, циганското музикално творчество и много други.
автор: Здравко Краев
заглавие: Съдов достъп
година: 2008
ISBN: 978-954-326-073-7
цена: 30 лв.


Книгата на д-р Краев “Съдов достъп. Перитонеална диализа” е резултат от 25-годишния опит на автора и е обобщение от 3500 операции, които е направил. В книгата си той изяснява показанията и противопоказанията, техниките за създаване на различни видове СД, усложненията и начините за тяхното предотвратяване. Изложението е съобразено с най-съвременните постижения на медицинската практика, за което свидетелства големия брой литературни източници.
автор: Цветанка Инджова
заглавие: Управление на маркетинга
година:
ISBN: 978-954-535-541-7
цена: 14 лв.


Ефективният маркетинг мениджмънт може да приеме множество форми. Причината за това е, че се изменят характеристиките на търсенето, появяват се непрекъснато нови разновидности. През следващите няколко години именно маркетинг мениджмънт ще заеме водещи позиции във фирменото управление. В България все още се работи на парче, конюнктурно. Добрият мениджмънт предполага ясни приоритети и тяхното безкомпромисно следване.
автор: Соня Алексиева
заглавие: Бизнес комуникации
година: 2008
ISBN: 978-954-535439-7
цена: 11 лв.


В книгата се съдържат подготвителни материали за курса „Бизнес комуникации". Автор на всички теми е доц. д-р Соня Алексиева.
автор: Илиян Боянов
заглавие: Римските ветерани в Долна Мизия и Тракия (I - III в.)
година: 2008
ISBN: 978-954-9704-15-0
цена: 16 лв.


Настоящият труд е посветен на един изключително важен аспект от развитието на Римската империя в епохата на Принципата, а именно конституирането на ветераните като институция с огромно значение както за римското общество, така и за процеса на романизиране на провинциите.
автор: Райна Константинова-Петкова, редактор
заглавие: Приноси към българската археология
година: 2009
ISBN: 1310-7976
цена: 10 лв.


Декемврийски дни на българската средновековна Археология.
Сборникът се посвещава на 85-годишнината от рождението на ст. н. с. Соня Георгиева (1922-1988). Освен приносни изследвания и статии, изданието съдържа и биографична и библиографска информация за Соня Георгиева, както и непубликувани стихотворения, посветени й от Блага Димитрова.
автор: Людмил Георгиев
заглавие: Регионална икономика
година:
ISBN: 978-954-535-552-3
цена: 15 лв.


Какво представлява регионалната икономика? Книгата предлага богат спектър от теми, които започват от предмета и задачите на науката и достигат до съвременното състояние на регионалната икономика - "Закономерности и принципи за териториално разположение и развитие на производствени и обслужващи обекти", "Регионализация и глобализъм", "Регионално развитие и икономически растеж", "Регионална инфраструктура", "Миграция на населението. Основни миграционни потоци", 'Локационен процес", "Транспортна ориентация", "Търсенето и предлагането в системата на регионалното развитие", "Регионална икономическа политика на ЕС", " Политика на сближаване 2007 - 2013 г."," Структурни фондове на ЕС", "Публично-частно партньорство", "Регионално развитие и свободни безмитни зони" и др.
автор: Румяна Кушева
заглавие: Съвременното историческо образование - отговори на новите предизвикателства
година: 2007
ISBN: 978-954-07-2552-9
цена: 23 лв.


"Да намерим въпросите, за да предложим най-адекватните им отговори."

Мотото на това изследване насочва повече към разбирането, че конструктивни идеи за разрешаване на нови проблеми в историческото образование се пораждат вследствие от много задълбочено декодиране на своеобразието на времето, в което живеем. В десетилетия на значими социални, политически и ценностни трансформации в света и в България, които определят различни начини на осмисляне на историческия опит, историческото образование е изправено пред нов тип изпитания, за които няма аналози и поради това липсват напълно използваеми модели на решения.
автор: Румяна Кушева
заглавие: Методика на обучението по история
година: 2006
ISBN: 954-9536-32-7
цена: 20 лв.


В книгата:
съвременен поглед към българските традиции в историческото образование и в гражданското учение; теоретичните основи на образователните изисквания и новите учебни програми по история;
потенциалът на учебния предмет история за гражданско образование;
на локализация, за работа с писмени исторически текстове, за четене и интерпретация на изображения; системата от писмени работи по история; рационални техники на учене;
технология на съставяне на тестове за оценка на резултатите от обучението по история.
автор: Надя Велчева
заглавие: Хора, професии и празници
година: 2005
ISBN: 954-326-024-9
цена: 15 лв.


Разгледаните лични и колективни професионални празници и чествания се вписват в една по-широко структурирана празнична култура. Тя има своята логика на развитие, която не може да бъде пренебрегната.

автор: Неделчо Стойчев
заглавие: Психологично профилиране на извършителите на убийство
година: 2005
ISBN: 954-326-029-Х
цена: 12 лв.


Настоящият материал е опит да бъде представена технологията на психологичния анализ на насилствените престъпления срещу личността (убийства) и изграждането на психологичен профил на неизвестен извършител.

автор: Николай Цимбаев
заглавие: История на Русия XIX - началото на XX век
година: 2007
ISBN: 954-326-022-2
цена: 22 лв.


Учебникът „История на Русия XIX - началото на XX в." е изграден върху принципа на тематично-хронологичния подход. Започва с убийството на император Павел I в нощта на 11 срещу 12 март 1801 г. и идването на власт на неговия син Александър I (1801-1825), който продължава възхода на Русия като европейска държава със собствен стил и подход при решаването на проблеми от вътрешен и международен характер. Приключва с рухването на самодържавието през февруари 1917 г., което поставя края на Романовата династия, стояла начело на Русия близо четири века, и началото на съветския период, по времето на който СССР става една от двете суперсили на XX в.
автор: В. И. Моряков
заглавие: История на Русия IX-XVIII век
година: 2007
ISBN: 978-954-326-059-1
цена: 22 лв.Книгата не е налична в момента


Пред вас е българското издание на "История на Русия ІХ-ХУШ в.", с автор проф. дин В. И Моряков, преподавател в Исторически факултет на Московския държавен университет "М. В. Ломоносов". Представената книга е първи том от цялостно издание на "История на Русия", труд на колектив учени от университета "Ломоносов" в Москва.

автор: Маргарита Стефанова
заглавие: Съм ли...
година: 2005
ISBN: 954-326-026-5
цена: 5.5 лв.


Книгата е разделена на пет глави. Първата глава представя същността на психологическото консултиране и терапията за повишаване на самооценката и психичното благополучие на клиента. Тя е с теоретична насоченост. Останалите четири глави са практически ориентирани и очертават отговори на въпроси, поставени от широк кръгхора. Те дават основните линии, посоката на възможно търсене на отговор на вътрешни конфликти. За всеки отделен случай съм се стремяла да пресъздам накратко в най-общ вид причината за възникването на проблема
автор: Андрю Абът
заглавие: Хаос от дисциплини
година: 2004
ISBN: 954-326-007-9
цена: 12 лв.


Тази книга може да се чете по много и съществуно различни начини и в това е ключът към нейния успех. "Хаос от дисциплини" е културно представителна за историята и достигнатия стадий в развитието на американската социология в нейната същностна вплетеност в живота на американското общество.
автор: Кирил Гатев, Недка Гатева
заглавие: Статистика
година: 2008
ISBN: 978-954-326-083-6
цена: 25 лв.


Книгата е предвидена да служи като учебник за студенти във висшите учебни заведения и колежите и като справочник за бизнесмени и специалисти. Съзнателно са избегнати в изданието строгите математически доказателства и обосновки на методите, както и подробното описание на алгоритмите.
автор: Ангел С. Стефанов
заглавие: Знание, наука, псевдонаука
година: 2007
ISBN: 978-954-326-058-4
цена: 12 лв.автор: Димитър Ангелов
заглавие: Спомени
година: 2004
ISBN: 954-326-006-0
цена: 10 лв.


Спомените на акад. Димитър Ангелов се отличават преди всичко с искренността и обективността си, с трезвия поглед върху българските дела и точната характеристика на споменаваните личности. И тези качества започват от началото и свършват в края на изложението.
автор: Димитър Цацов
заглавие: Философският път на Димитъл Михалчев
година: 2002
ISBN: 954-9536-62-9
цена: 9 лв.


В основата на изследването е залегнало делението, че ранни произведения на Д. Михалчев са всичките му онези разработки, които са публикувани до излизането на „Философски студии" през 1909 г.
автор: Христина Мирчева
заглавие: Югоизточна Азия. Традиции и съвременност
година: 2001
ISBN: 954-9536-43-2
цена: 10 лв.


Настоящата монография разработва проблемите на историята на страните от Югоизточна Азия в най-ново време, която по феноменален начин вплита традициите в системата на властване, и моралните канони от древността с изискванията на технологичния XX век.
автор: Борислав Славов
заглавие: Увод в теоретичната ядрената физика
година: 2003
ISBN:
цена: 7 лв.


Настоящото второ издание на "Увод в теоретичната ядрена физика"   се дължи на неотслабващия интерес към книгата и на изчерпването на първото издание.  Радостен е фактът, че книката се оказва търсена не само от студенти и докторанти, но и научни работници в областта на ядрената физика. При написването на текста авторът е използвал дългогодишен опит от четенето на курса лекции по теория на ядрото Физическия факултет на Софийския университет "Св. Кл. Охридски".
автор: Рандал Бейкър, Джон Караагач
заглавие: Защо Америка не е Европа
година: 2010
ISBN: 978-954-326-116-1
цена: 23 лв.


В тази книга бихме искали да изследваме някои от основните характеристики на САЩ като много консервативна и предсказуема институция, каквато те са всъщност. В действителност Европа е непрекъснато променящата се – тя експериментира в идеологическата, политическата, социалната и икономическата сфера, като въвлича в промяната и държавата. И по-точно, полезно е да се проследи как тези определящи характеристики отличават Америка от Европа. Всъщност през първите сто години от съществуването на републиката, тя определя себе си изключително чрез характеристиките, които я отличават от Европа.
автор: Кирил Нешев
заглавие: Политология на ХХ век
година: 1998
ISBN: 954-9536-05-Х
цена: 5 лв.


Изданието е съставено като са използвани съчинения на разглежданите автори (Карл Хаусхофер, Ал. Стамболийски, Н. Трубецкой, Бр. Мусолини, Карл Шмит, цар Борс III, Мишел Фуко, Жорж Батай и др), както и справочници на английски, френски, руски ииталиански език.
автор: Семьон Франк, Никопай Арсениев, Ели Сярова, Димитър Цацов, още.
заглавие: Разкриващи се дълбини
година: 2002
ISBN: 954-9536-58-0
цена: 6 лв.


В предлагания сборник за първи път е публикувано на български език едно сравнително непознато изследване на Франк -"Абсолютното", отпечатано в годишника Idealismus. Jahrbuch fur idealistische Philosophic Zurich, 1934, B. I (като част от цикъла за абсолютното; сред статиите на R. F. Alfred Hoernle "The Absolute" и на Jean Wahl "Sur L'Absolu").
автор: Диана Мишкова
заглавие: Приспособяване на свободата
година: 2001
ISBN: 954-9536-41-6
цена: 7 лв.


Целта на автора е да покаже под какви идеологически платформи и в името на какви обществени цели балканските политически елити разработват, обосновават и прокарват своите развойни избори. Критериите за оценка в случая би трябвало да се диктуват от тогавашните универсални „показатели" за модерно социално и политическо развитие: най-общо, доколко дадена балканска управленска идеология/система способства за изграждане на ефективна национална държава и на модерно - ще рече, сложно разчленено, социално мобилно, политически и културно интегрирано - национално общество като необходими предпоставки за форсирано икономическо „догонване"
автор: Иван Кацарски
заглавие: Размирният Едем
година: 2002
ISBN: 954-956-67-Х
цена: 7 лв.


Това изследване ни пренася на стотици хиляди и милиони години назад във времето. Хронологически погледнато, ние се намираме на космическо разстояние от епохата, в която ни е отредено да живеем. Но само на пръв поглед подобно дълбаене в пластовете на предисторията с нищо не може да заинтересува читател, чието внимание почти напълно е обсебено от съвременните реалности.    
автор: Спирос Вринос
заглавие: Славянското общество на Балканите (VI - VII век)
година: 1999
ISBN: 954-9536-10-6
цена: 6 лв.


В настоящото издание са вкючени публикации, отпечанати през 80-те и 90-те години в гръцки и американски издания. Това са три студии, посветени
на ранната история на славяните и тяхното заселване на юг от Дунав.
автор: Пасхалис Китромилидис
заглавие: Политически мислители на новото време
година: 2002
ISBN: 954-9536-37-8
цена: 8 лв.


В изданието се представя духовният облик и политическите идеи на Макиавели, Хобс, Лок, Монтескьо, Русо, Бърк, Бентам, Мил и Токвил. Към изложението на идеите им са добавени подробни библиографски сведения за извори и изследвания, които правят настоящата книга подходящ инструмент за по-нататъшни задълбочени изследвания. Цел на анализа е възстановяването на историзма, за да се разберат политическите и нравствените намерения и цели на авторите, които се коментират.
автор: Петьо Петев
заглавие: Началото
година: 2003
ISBN: 954-9536-85-8
цена: 11 лв.


Книгата е изследване на началото набългаро-американските отношения днес. То е плод на дългогодишния интерес и професионален опит на д-р П. Петев, дипломат от кариерата.
автор: Александър Геров
заглавие: Управленски информационни системи в туризма
година: 2008
ISBN: 978-954-535-536-3
цена: 16 лв.


Книгата дава основни познания за управленските информационни системи, като се обръща особено внимание на приложението на информационните технологии при специфичните дейности в сферата на туризма.
автор: Ангел Стефанов
заглавие: Философия на времето
година: 2008
ISBN: 978-954-326-085-0
цена: 12 лв.


Едва ли има по-голямо философско и научно предизвикателство от това за разбирането на времето. От често цитираното Августиново откровение, че когато не го питат - знае, но ако го попитат - той не знае отговора на въпроса "що е време?", до днешното признание на Пол Дейвис, че "научното изследване на времето се оказа обезпокоително, дезориентиращо и слисва-що", са изминали повече от хилядолетие и половина; но човешкото питане за времето си остава все същото.
автор: Севдалин Георгиев, Гинка Генова, Йордан Йорданов и екип
заглавие: Ръководство по обща и молекулярна цитогенетика
година: 2008
ISBN: 968-954-642-232-90
цена: 15 лв.


Определянето на специфични ДНК и РНК последователности чрез in situ хибридизаците има важно значение за съвременната биологична наука. In situ детекцията на вирусни ДНК секвенции е от интерес за диагностициране на различни заболявания при човека. Идентифицирането на специфични секвенции в хромозомите е нов поглед и прочит на зенната експресия и тоВа до золнма степен определя ключовата роля на in situ хибридизационните техники при съвременните молекулярни анализи.
автор: Симеон Хаджикосев
заглавие: Западноевропейска литература
година: 2010
ISBN: 978-954-28-0678
цена: 25 лв.


Работата над настоящия том не бе свързана със затруднения от типа на посочените в предварителните думи към предходния. Въпреки това тя също не бе лишена от изненади за самия мене, довели до известни промени.
автор: Кирил Мирчев
заглавие: Старобългарски език
година:
ISBN: 954-9541-58-4
цена: 10 лв.


„Старобългарски eзик" е кратък граматичен очерк на класическия старобългарски език от IX до XI в., както той е отразен в българските паметници. Описани са неговите фонетични, морфологични и синтактични особености.
автор: Надя Велчева
заглавие: Преход и динамика на етническите процеси
година: 2009
ISBN: 978-954-326-102-4
цена: 16 лв.


Отвореният широк кръгозор към изследванията и на европейската и американската научна етнологична мисъл създаде динамични промени в българската теория за етничността. В контекста на новото приемане на съдържателната същност на етничността, преходът е жалониран от две взаимнообвързани тенденции на трансформации в българското общество: Първата отразява в прогрес процесите на етническа и политическа еманципация на етномалцинствата, която изведе в публичното пространство представители от различен етнически произход и доведе до социален и политически просперитет на един турски елит, влят в българския и в управлението на страната.
автор: Живко Бояджиев
заглавие: Увод в романското езикознание
година: 2004
ISBN: 954-9536-34-3
цена: 10 лв.


Този Увод в романското езикознание е предназначен главно за студентите от романистичния кръг специалности в Софийския университет "Св. Климент Охридски".
Краткостта на текста е обусловена от факта, че университетската дисциплина "Увод в романското езикознание" е съчетана с курса по "Увод в общото езикознание". За желаещите да придобият повече знания, в края на пособието е посочена подбрана библиография, оформена тематично. Допълнителна литература за отделните езици има в самия текст.
автор: Мария Тодорова
заглавие: Подбрани извори за историята на балканските народи (XV-XiX в.)
година: 2008
ISBN: 978-954-326-079-9
цена: 18 лв.


С настоящото издание се цели да се подберат и представят извори, които да представляват едно автентично, оригинално четиво, въз основа на което би могло да се илюстрира единството и многообразието в развитието на балканските народи, породени от многовековното съжителство и взаимни влияния на различни по произход, с разнообразни традиции и живеещи на ограничена площ народи.
Предлаганият сборник обхваща един период от пет столетия, когато балканските народи са свързани с обща историческа съдба. Новата социална, икономическа и политическа действителност, наложена на Балканите от османското господство, създава условия за още по-голямо взаимопроникване и единство в живота и целите на балканските народи. Разпространението на османската феодална система и политическа надстройка в почти всички балкански земи създава основата за изграждане на една социално-икономическа общност, която изравнява балканските народи в материално отношение, макар за дълго време да забавя тяхното развитие. Тази общност в съдбата на различните балкански народи предопределя и близостта в целите, характера и движещите сили на национално-освободителното движение.
автор: Сашо Нунев
заглавие: Антидискриминационна и антипотискаща социална работа.
година: 2009
ISBN: 978-954-326-096-6
цена: 20 лв.


Книгата представя първото в България научно изследване в областта на съвременната антидискриминационна и антипотискаща социална работа в страни с традиции в теорията и практиката на социалните дейности (основно Великобритания, САЩ, Канада, Австралия).
Разглежда проблеми на формирането, идеологическото обосноваване и развитието на антидискриминационната и антипотискащата социална работа, които са важна част от теорията и практиката на социалната работа в началото на XXI век.
автор: Анелия Коева
заглавие: Смелост за мир, смелост за промяна
година: 2010
ISBN: 978-954-326-111-6
цена: 18 лв.


Книгата “Смелост  за мир, смелост за промяна ” е  опит да се представи историята на новообединена Германия през призмата на дълбоките политически, социално-икономически и културни промени по време на управлението на Х. Кол и Г. Шрьодер. Акцентите са поставени върху предпоставките и последствията от присъединяването на ГДР към ФРГ, както и на двата кабинета на уникалната по същност и съдържание червено-зелена коалиция през периода от 1998 г. до 2005 г. Значително място е отделено и на външната политика на Германия през този период и предизвикателствата към кабинета Шрьодер-Фишер като участието на бундесвер във войната срещу Милошевич през 1998 г. и  Афганистан след 11 септември 2001 г., запазването на неутралитет по време на иракската авантюра на Дж. Буш-младши. Една голяма част е посветена на реформите на социалната държава, известни като “Агенда 2010” или законите на Хартц. Като цяло книгата е един историко-политически, социолого-психологически анализ на Германия в края на XX и началото на XXI век. 
автор: Васил Гюзелев
заглавие: Три етюда върху българския XIV век
година: 2009
ISBN: 978-954-326-093-5
цена: 22 лв.


Настоящата книга включва три етюда върху стопанските и политическите отношения на Българското царство с Венеция, Генуа и Византия през един от най-интересните векове от средновековната история на Европа – ХІV. Център и на трите изследвания са процеси, събития и случаи, пряко или косвено свързани с българското Черноморие. Може с основание да се смята, че, именно, през втората половина на ХІІІ в. и особено през целия ХІV в. Черноморието и свързаните с него държави и народи най-активно се включват в един общоевропейски исторически процес. В него страните на европейския Изток предизвикват интереса на италианските градове-републики като източник за износ от тях на сравнително евтини селскостопански продукти (зърнени храни, кожи, восък, мед), а също така и на големи количества злато и сребро.
автор: Цветомира Пашова-Салим, Шакер Салим, Хр. Чобанова, В. Тодоров
заглавие: Арабски език
година:
ISBN: 954-529-307-1
цена: 60 лв.


Учебното пособие, състоящо се от учебник, аудиозаписи и учебен речник, е изготвено от преподаватели в Катедрата по арабистика и семитология към Софийския университет "Cв. Климент Охридски" и е предназначено да даде основни познания в сферата на граматиката и словното богатство на съвременния книжовен арабски език.
Съвременният книжковен арабски език е официалният език в 19 от 22 държкави, членки на Арабската лига. Те са разположени в Югозападна Азия и Северна Африка. Това са АлЖир, Бахрейн, Египет, Ирак, Йемен, Йордания, Катар, Кувейт, Либия, Ливан, Мавритания, Мароко, Обединени арабски емирства, Оман, Палестина (която все още не съществува в реални граници), Саудитска Арабия, Сирия, Судан, Тунис.

<< предишна | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
следваща >>