Архив

автор: Иван Ланжев, Ася Русева
заглавие: Аспекти на комбинаториката
година: 2023
ISBN: 9786192332464
цена: 27 лв.


 Комбинаториката разглежда задачи за разполагане и преброяване на математически обекти и използва идеи от геометрията, алгебрата и анализа. Разнообразието на приложението на тази дисциплина е удивително – теория на кодирането, криптография, сложност на алгоритми, теория на вероятностите. С това тя е неотменима част от образованието на специалисти в области като математика, информатика, физика, биологически науки, химия, икономика.

автор: Състав. Димитър Панайотов
заглавие: Академични ценности и дигитални трансформации : Мисия, стандарти и лидерство в образованието .
година: 2023
ISBN: 9786192332686
цена: 33 лв.


 Изданието „Академични ценности и дигитални трансформации – мисия, стандарти и лидерство в образованието“, поредна книга от поредицата „Лидерство, общество, стратегически визии“, 2 (ISSN 2603-4905), е насочено както към осмисляне на най-новите тенденции и измерения в преподаването, ученето и лидерските практики на университетите и към дигитализиране на учебните програми, така и към привеждане на академичното им съдържание в съответствие с целите за устойчивото развитие на Образование 21-ви век.

Томът включва обобщаващ Меморандум на развитието – синтез от идеи, критичен анализ и сравнителни проучвания, като база за постоянно реформиране към успешни образователни проекти.

автор: Надя Данова
заглавие: Как е живяна и как е мислена детската възраст от българите (XVII – XIX в.)
година: 2023
ISBN: 978-954-326-509-1
цена: 40 лв.


Книгата е опит за прочит на изворите за българската история през призмата на една сравнително нова дисциплина – историята на детството. Основните извори, на които се опира изследването, са текстове, съставени от грамотни българи от XVII – XIX век – приписки, спомени, автобиографии, съчинения с философско, педагогическо, нравоучително или религиозно съдържание, дневници, публицистични и художествени произведения, учебници и училищни помагала, ръководства за отглеждане и възпитаване на деца, медицинска книжнина, училищни правилници, календари, пътеписи и агиографски паметници, неиздадени ръкописи, каталози на лични и публични библиотеки, обявления за недостигнали до отпечатване книги, материали от периодиката, както и кореспонденция на различни представители на онези времена. Привлечени са също така правни паметници, етнографски, фолклорни, архео­логически, иконографски и снимков материали, а също и статистически данни. Българската книжовна продукция от XVII – XIX век, посветена на темата за детето, както и начините на изживяването на детската възраст от българите, са продукт на своеобразен синтез от фактори, сред които особено значима е ролята на културно-историческото наследството на Античността, Средновековието, Реформацията и Просвещението на Европа, налагаща да бъде направен кратък преглед на това – как е живяно и как е мислено детството в Европа през онези епохи. Това навлизане в предходните епохи позволява да се проследи интелектуалната генеалогия на представените в книгата български автори и то обогатява представите ни за генезиса на явленията в сферата на идеите и особено за трансфера на идеи и знания на нашия континент. В изследването е направен опит за реконструкция на начина, по който е живяно детството в нашето общество през XVII – XIX в.

автор: Весела Атанасова
заглавие: Озирис и Изида
година: 2022
ISBN: 978-954-326-498-8
цена: 17 лв.


Древноегипетският мит за Изида и Озирис е един от най-старите в човешката история. В него се разказва за Сътворението на Света, за сблъсъка между Доброто и Злото, за Възкресението, но най-вече за раждането и възкачването на престола на eгипетския владетел. Чрез него древните египтяни не само обяснявали света, но и правилата, според които всичко в него трябвало да се случи. Божествата, описани в мита, са сред най-почитаните и най-полулярните в Древен Египет.

За съжаление няма египетски вариант на целия мит, а само отделни епизоди, изрисувани върху стените на храмове и гробници или върху папируси. Най-пълната писмена версия е написана чак през 1 век от древногръцкия историк Плутарх. В тази книжка митът е предаден в една от най-интригуващите му версии и чрез оригиналните египетски изображения, рисувани от древните майстори в продължение на три хилядолетия.

Книжката е подходяща за деца на възраст между 8 и 11 години, но и за всички любители на Древен Египет. Тя съдържа преразказ на мита за Озирис и Изида, придружен от цветни илюстрации на оригинални египетски сцени и речник на непознатите думи и богове.
автор: колектив
заглавие: Mirabilia: времена, пространства, митове
година: 2023
ISBN: 978-954-326-508-4
цена: 30 лв.


Настоящото трето издание на MIRABILIA в поредицата на Инстиута за балканистика с Център по тракология Studia balkanika 36 е плод на проведената на 8 и 9 юни 2021 г. в Американския изследователски център в София (ARCS), с неговото любезно съдействие и партньорство Трета национална интердис­цип­линна конференция MIRABILIA: ВРЕМЕНА, ПРОСТРАСТВА, МИТОВЕ, организирана от Инстиута за балканистика с Център по тракология, Българска академия на науките. Включените статии очертават широкото тематично поле, в което беше реализирана програмата на научния форум.

Вниманието на научната проблематика на третата интердисциплинна конференция MIRABILIA: ВРЕМЕНА, ПРОСТРАНСТВА, МИТОВЕ се фокусира върху генезиса на митовете, техните времеви и пространствени измерения в контекста на универсалните категории „чудеса“ и „чудесно“. Докладите проследиха анатомията и еволюцията на тези категории, както и метафоричните им метаморфози в сакрален и профанен контекст. Културните категории „чудеса“ и „митове“ с акцент върху пространствено-времевите им параметри бяха интерпретирани в техните динамични взаимоотношения и посредством техните функционални характеристики спрямо области като религия и митология, литература, политика, език през различни исторически епохи.
автор: Diana Stantcheva, Klaus-Dieter Ludwig
заглавие: Nicht auf den Mund gefallen : Phraseologisches Woerterbuch Deutsch-Bulgarisch
година: 2022
ISBN: 9786192331931
цена: 40 лв.


 
автор: Красимир Манов и др.
заглавие: Основи на информатиката
година: 2023
ISBN: 9789545459835
цена: 31 лв.


 Учебникът „Основи на информатиката" е предназначен за студенти първокурсници от група специалности на Нов български университет, за които е важно да имат един минимум от знания за информатиката като наука и нейните приложения в различни сфери. Едноименният курс е насочен към изграждане на съвременна обща картина за тази относително нова научна област, за нейните технически и технологични средства и възможностите им за приложение.

автор: Алберт Айнщайн, Зигмунд Фройд
заглавие: Защо война?
година: 2023
ISBN: ISBN 978-954-326-502-2
цена: 24 лв.


„Защо война?“ на Алберт Айнщайн и Зигмунд Фройд е съставена от разменените между тях две писма под формата на публичен дебат върху правото и силата, войната и мира, национализма и културата. С нея те не печелят Нобелова награда за мир, нито пък възпират човечеството от война. Тя всъщност е разочарование за Айнщайн и носи неудовлетвореност на Фройд. В продължение на деветдесет години е един от най-критикуваните текстове на убедения психоаналитик.

Защо тогава тази книга продължава да се преиздава на всички езици и остава във фокуса на разгорещени дебати и до днес, свързани с новите парадигми на афективния обрат? Какво всъщност ни казва Фройд? Ще ни спаси ли психоаналитичният дискурс от наклоността да се самоза­черкнем? Какво още друго и различно ни разкрива този особен писмовен обмен между гениалния физик и дълбинния психолог за интелектуалното минало на междувоенна Европа и институциите на новия ѝ пацифизъм? За разума и неговите идеали, за хуманизма на индивидуалното съзнание, за тъмните сили на несъзнаваното? Тези въпроси и търсените отговори са в сърцевината на предговора и послеписа на българското издание на „Защо война?“.


автор: Мария Стойчева
заглавие: Полиграфско изследване на лъжата при разследването на престъпления
година: 2023
ISBN: 978-954-326-504-6
цена: 15 лв.


В монографията са представени основни характеристики на лъжата, методологията на съвременното поли­графско изследване и са изслед­вани причините за неопределените полиграфски резултати.

"Безспорен принос в област­та на криминалната психология и по-специално на методите за установяване на опитите за заблуда в досъдебното производс­тво с акцент върху поли­графския метод."
Доц. д-р Валери Тодоров
автор: Габриеле Нисим
заглавие: Възможното добро: Да бъдем добродетелни в своето време
година: 2023
ISBN: 9786192331030
цена: 17 лв.


 Книгите на Габриеле Нисим имат една особеност: те са едновременно задълбочени научни изследвания на събития, личности, социален и политически контекст и емоционално описание на човешки съдби, толкова невероятни, че изглеждат като измислени. Във книгата „Възможното добро“ миналото и настоящето присъстват с мисъл, обърната към бъдещето. Сякаш авторът е следвал мисълта на Епиктет отпреди почти две хиляди години: „Помни, че не можеш да промениш миналото, че бъдещето е винаги несигурно, но можеш да действаш в сегашно време.“ Така действат и героите на дванадесетте истории, разказани в книгата – в своето „сегашно време“. Това не са само случаи на спасяване на евреи по времето на Шоа. Праведниците в тях са с различна националност, различна религия, различни политически убеждения, живеят през миналия и през нашия век, някои от тях са още сред нас. Читателят има усещането, че следва нишката на нещо, съществувало винаги като мисъл и като действие и продължило и продължаващо да става и днес. Негова същност са две ценности: достойнството и отговорността, които отличават праведниците, „способни да останат човечни, когато хората, в резултат на лъжовни убеждения, изведнъж стават безчовечни“. Нисим ги определя като „пазители на човечността, които независимо от мястото, което заемат, или от политическите идеи, в които вярват, не приемат мисълта, че в този свят може да има хора, смятани за излишни, безполезни и вредни за човешкия род.“
автор: Георги Д. Димитров
заглавие: КАК БЪЛГАРИЯ СЕ ПРОМУШИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. ТОМ 3
година: 2023
ISBN: 978-954-07-5595-3
цена: 40 лв.


 Присъединяването на България към Европейския съюз е голямо неизвестно и за широката публика, и за академичната общност. В тритомника са напаснати „парченца от пъзела“ от този процес, създаващи исторически обемна, многоцветна, но вътрешно противоречива реалност. В съдържателно-фактологичен и архитектоничен план тя изразява историко-политическото своеобразие на предмет-проблем – българската интеграция в ЕС, каквато ни е поднесена в специфичната смислова система на съвкупния дискурс на интервюираните ключови участници в историческата битка за членство в ЕС.

 

 

автор: Димитър Панайотов
заглавие: Организационно поведение : Новите парадигми за човешко развитие
година: 2022 5-то издание
ISBN: 9786192332310
цена: 25 лв.


 Организационното поведение е в центъра на движението на нашата интелектуална и морална свързаност в съвременния свят - от нас към другите и обратно, при която създаваме себе си, но и формираме общ­ности, чрез които осъществяваме мечтите си за пълноценно човешко развитие.“

 

автор: Самуил Шивачев
заглавие: Крепостното право в Русия (XV – XX век)
година: 2022
ISBN: 978-954-326-495-7
цена: 24 лв.


Историята на крепостното право представлява истинската история на Русия. Това е поглед в един социален проблем, който вълнува руското общество векове наред. То създава народопсихологията на обикновения руснак, феноменът за „бащицата“, за силната ръка, за подчиненото положение, за вярата в свръхнационалните цели, които са подплатени с крайна жертвоготовност.
автор: Тодор Кобуров
заглавие: Краят на републиката
година: 2022
ISBN: 978-954-326-494-0
цена: 10 лв.


В това издание съм подбрал статии, публикувани в различни издания като вестник „Стандарт“, списание „Икономика“, списание „Български наблюдател“ и други през периода 1992–2008 г. Те са малка част от моите публикации, която смятам за представителни на възгледите и гражданската ми позиция.

Тодор Кобуров
септември 2022 г.

автор: Снежана Радоева
заглавие: Православен храм „Светите Архангели“
година: 2022
ISBN: 978-954-326-491-9
цена: 28 лв.


В книгата се проследява 125-годишната история на Божия храм, съграден специално за да удовлетворява духовните потребности на юнкерите и кадетите, преподавателите и възпитателите на Военното на Негово Величество училище в София. От средище за духовно и патриотично възпитание след 1944 г. храмът се превръща в обикновена сграда, загубила за дълго не само своята сакралност, но и ролята на храм-пантеон на възпитаниците на училището, отдали живота си за Отечеството. Забраната и забравата вървят ръка за ръка, с което спомагат „бившата църква“ да загуби и статута си на паметник на културата. Благодарение на усилията и търпението на много съмишленици след демократичните промени от 1989 г. храм „Светите Архангели“ успява да се върне към религиозната си святост, за да приютява днес търсещите Божието слово и духовна грижа във Военна академия „Георги С. Раковски“. Всичко това дава упование, че храмът на вярата има не само богато историческо минало и настояще, но и бъдеще с редовен богослужебен живот.

автор: Александър Тошков
заглавие: Аграризмът като модерност в Европа през ХХ век
година: 2022
ISBN: 978-954-326-487-2
цена: 23 лв.


Докато съветският комунизъм и връзката му с модерността са широко изследвани, аграрният експеримент в Източна Европа е изместен в периферията на историческия анализ. В това сравнително изследване Алексaндър Тошков разкрива историята на аграризма след Първата световна война и изследва мястото му като алтернативна модерност на капитализма и комунизма.

Опирайки се на богат архивен материал, тази книга изследва транснационалните връзки между парадигматичните случаи на България, Югославия и Чехословакия, както и Международното аграрно бюро в Прага, разкривайки противоречия и премълчавания в интерпретациите на аграризма. В допълнение, тя използва микроисторически подход, за да представи новаторска теоретична рамка, която добавя към разбирането ни за национализма, политическата корупция и субалтерните изследвания.

Това изследване убедително възстановява междувоенния аграризъм на полагащото му се място като едно от най-оригиналните и значими политически течения в Европа на 20-ти век.


автор: Иван Лолев
заглавие: Гранична сигурност: престъпления, свързани с трафика на МПС
година: 2022
ISBN: 978-954-326-486-5
цена: 15 лв.


Кризите в пределите на нашите граници и извън тях пряко засягат живота на гражданите ни. В тези трудни времена силен Съюз е този, който мисли стратегически, споделя обща визия и действа единно.

Натрупването на събития за един период от десет години с мащабите на миграционна инвазия по външните граници на ЕС, Брекзит, Covid-19 пандемията, военни конфликти в Близкия изток, интервенция на Русия в Украйна са симптоматика за състояние, при което светът преминава точката на бифуркация, а проблемът за границите, ресурсите и мира щe продължава да търси решения на натрупаните през ХХ в. геополитически противоречия и конфликти.
В тази суматоха големият въпрос на граничната сигурност към общата европейска перспектива бе не „Дали ще се разпадне ЕС?“, а „Как да бъде съхранен мирът на континента?“.
Условията на слаба или изцяло липсваща система на държавна контролна регулация родиха престъпни силови сдружения от различен ранг, които бързо натрупаха крупни печалби от престъпленията с МПС.
автор: Иван Лолев
заглавие: Управление на европейските граници
година: 2018
ISBN: 978-954-326-347-9
цена: 20 лв.
автор: Ани Митева
заглавие: Дискриминацията в международното данъчно право
година: 2022
ISBN: 978-954-326-483-4
цена: 20 лв.


Книгата „Дискриминацията в международното данъчно право“ представлява първото българско изследване, посветено на въпросите на данъчната дискриминация.
На базата на конституционно установения принцип за равно третиране и спецификите на данъчната материя е изградена дефициния за „данъчна дискриминация“.
Трудът в основната си част е посветен на установената забрана за неравно данъчно третиране в международен план с фокус върху българската договорна практика и при осъществяването на сравнителноправен анализ на забраната за данъчна дискриминация на наднационално ниво.
В заключение са формулирани редица предложения de lege ferenda с оглед необходимостта от предоговаряне на вече сключените СИДДО от Република България. Конкретни предложения de lege ferenda са направени и с оглед бъдещата договорна практика на Република България.

автор: Христо Берверов
заглавие: Отзвуци: Христо Белберов (1875-1948) и неговото наследство
година: 2022
ISBN: 9786192332037
цена: 100 лв.


Монографията „Отзвуци. Христо Берберов (1875–1948) и неговото наследство“ представя житейския и творческия път на художника Христо Берберов. Най-ранните сведения за него са от далечната 1894 година, когато като студент в Кралската академия „Албертина“ в Торино участва в Първата изложба на Дружеството за поддържане на изкуството в България с произведенията „Мечкари“, „Шопкиня“ и „Голо тяло“. Публикациите за художника през десетилетията са редки. Намираме отзиви за него по повод участия в общите художествени изложби в сп. „Искуство“, в сп. „Художествена култура“, в сп. „Художник“. Творчеството на художника Христо Берберов е обект на коментари и през втората половина на ХХ век в общия контекст на по-големи научи изследвания за българското изкуство.
автор: Веселин Методиев
заглавие: Речи на Никола Мушанов
година: 2022
ISBN: 9786192332082
цена: 26 лв.


„Свободата, господа, е белият дроб, чрез който диша демокрацията“

Парламентарният дебат в България има своите възходи и спадове. За съжаление, малко познаваме и поради това малко разговаряме за добрите образци. За един от тях е направена тази книга.
автор: Стефан Шиваров
заглавие: До Света гора и назад
година: 2021
ISBN: 9786192331610
цена: 17 лв.


През 1934 г. счетоводителят в Българските държавни железни­ци Стефан Шиваров предприема поклонническо пътуване до све­тогорските манастири, разположени на Атонския полуостров. Както отбелязва в увода към своя пътепис, написан през същата година, желанието му да посети Света гора се породило още през 1908 г., но чак през 1933 г. той решава да се отправи на така желано­то пътуване, най-вече за да благодари на Божията майка, че чрез нейните молитви пред Спасителя го е дарила със син, след осем го­дини бездетие, и да обещае пред чудотворните икони, съхранява­ни там, че ще възпита сина си в православната вяра и ще го дари на Църквата, за да служи като истински достоен служител и брани­тел на Православието. Негов спътник в поклонническото пътува­не на следващата година е тъкмо малкият Николайчо - бъдещият богослов, професор и протопрезвитер Николай Шиваров (р. 1930).
автор: Стефан Попов
заглавие: Риск
година: 2022
ISBN: 9786192331924
цена: 16 лв.


От 70-те години на ХХ век в западния свят се формира съвременната социология на риска. Възникват различни традиции, дискусиите са интензивни и продължават до днес. Интересният въпрос засяга преживяването за риск и феномена на риска отвъд конкретни рискове, в неговия чист вид. Какво говори за обществата в късната модерност вглеждането в рискове, което стига и до болезнени форми? Коректно ли е отделянето на рисковата проблематика в самостоятелна област на хуманитарното знание?

автор: Димитър Гюдуров
заглавие: Българите и опиатите
година: 2022
ISBN: 9786192332020
цена: 15 лв.


От Освобождението до края на Първата световна война България се вписва напълно в общата световна политика към упойващите вещества, като отглеждането на сънотворен мак и добиването на опиум е неразделна част от българската икономика. След края на световния конфликт и въведените от ОН ограничителни регламенти за търговията с опиатите се появява и организираната контрабанда към черните пазари, изпитващи алкалоиден глад. Между 1919 и 1944 г. българската държава също е въвлечена от нейни и чужди граждани в международната мрежа за производство и нелегална търговия с опиум, хероин и хашиш. Изследването има за цел да проследи легалното производство на упойващи вещества, контрабандата с тях и превенцията на българските власти срещу нелегалното им добиване и разпространение.
автор: Веселин Методиев
заглавие: Книга за модерните българи
година: 2022
ISBN: 9786192331658
цена: 23 лв.


„Щастлив съм, че осъществих тези срещи с автори на „Златорог“. Техните текстове представляват цялостно доказателство за отличното равнище на българския ум, с неговите реални, а не измислени духовни терзания, присъщи на всяко мислещо същество. В тях личи и искрената патриотична загриженост, изцяло свързана с европейската цивилизация. Вижда се плътната, а не накъсана тъкан на националната ни интелигенция, независимо от нейните разнопосочни търсения и кръстопътища.“
Веселин Методиев

автор: Миряна Йорданова
заглавие: Жилищната архитектура в България ХVII-XVIII в.
година: 2020
ISBN: 978-619-233-101-6
цена: 38 лв.


Книгата допринася за възвръщането на интереса към архитектурата на прехода между Късното Средновековие и Новото време в България. Написан е от позициите на съвременното архитектурознание в опит за по-обективно съпоставяне на архитектурните явления и процеси в контекста на Европейския югоизток от Античността до Новото време и по-задълбочена интерпретация на архитектурните явления от епохата. Отдавайки значимото на безценните проучвания и исторически трудове, които го предшестват, изследването доразвива съществуващите тези за традиционното изкуство и архитектура на Средиземноморския културен кръг.
Изданието би заинтересувало всички, които се вълнуват от опазването и популяризирането на културното наследство и съвременното му използване и интерпретиране.

автор: Веселина Тепавичарова
заглавие: Участие на жени в терористична дейност
година: 2022
ISBN: 978-954-326-479-7
цена: 22 лв.


Един от най-често използваните терористични методи в днешно време е самоубийственият тероризъм, който се превръща във феномен. Женското участие в терористичните организации вече не е прецедент. Връзката между жените, равенството, тероризма и насилието, като средство за осъществяване на цели, стои в основата на философията на феномена тероризъм. Женският самоубийствен тероризъм е сравнително нова и недостатъчно изследвана форма на насилие с тенденция към прогресивно разширяване на женското присъствие в различните терористични организации през последните години.
автор: Румен Бояджиев
заглавие: Изгубената Africa Sacra
година: 2022
ISBN: 978-954-326-482-7
цена: 28 лв.


Тази книга цели да разгърне по-детайлна картина на ур­ба­нис­тич­ното развитие и християнския живот в част от провинциите на Северна Африка от четвъртото приблизително до края на шестото столетие.

Защо именно „Изгубената Africa Sacra“?
Християнството от Северна Африка повлиява позитивно на развитието на цялото западно латинско християнство в условията на Късната Античност. Безвъзвратната загуба е, че под напора на арабите периодът на мощното африканско християнство (като идеи, представители и епископска институция) приключва някъде след средата на VII в. – за разлика от останалия латински християнски свят. Ореолът и примерът обаче са увековечени. Африканската църковна структура е уникална: към 257–258 г. тя наброявала към 150 епархии. Според актите на Събора в Картаген от 411 г. вече броят клонял някъде към шестстотин. В един ранен период в някои отношения християнска Африка била далеч по-напред от Апенините.

Какви цели си постaвя тази книга?
На първо място да запознае читателя с различни аспекти от развитието на може би най-богатата римска провинция (провинции) в африканския „рог“ от IV в. насетне за един период от около двеста – двеста и петдесет години.
автор: Магдалена Славкова
заглавие: Busco trabajo
година: 2022
ISBN: 978-954-326-477-3
цена: 28 лв.


Нека читателите повярват на историите в тази книга. В нея няма измислени лица, съдби и събития. Целта ми е да представя пътуванията на българите между България и Испания в етнографска перспектива. Те са мобилни хора, които искат да преодолеят материалните си затруднения и да осъществят плановете и мечтите си. Придвижването от София до Мадрид може да бъде наречено пътуване, заминаване, напускане, бягство или миграция. Интересуват ме тяхната работа и кариера. Интересуват ме всички нововъведения, които се случват в ежедневния им живот, перспективите и ограниченията, пред които се изправят и които променят тяхното въображение и начин на действие.
автор: Мина Христова
заглавие: „Българи сме, но не съвсем“
година:
ISBN: 978-954-326-478-0
цена: 45 лв.


Луксозно издание.
Твърди корици.

Монографията „Българи сме, но не съвсем“ представя две гледни точки – към миналото и съвремието на тройната граница между Сърбия, Македония и България. Във фокуса ѝ са хората от няколко поколения от този регион с техните житейски истории и съвременни избори. Важен и основополагащ е въпросът, пронизващ всички пътища, по които изследването минава, и петте града, в които се спира, а той е: Кой съм аз, ако имам братовчедка македонка, друга – сръбкиня и чичо българин?
автор: Росица Йорданова
заглавие: Барокова реторика
година: 2020
ISBN: 9786191901845
цена: 22 лв.


 „Интелектът може да възприеме ренесансовата форма – пише Джулио Карло Арган – докато чувствителността, която по своята природа е ирационална, възприема изображенията. Величието на артиста се състои следователно в обединяване на техника и изображение, в докосване на емоциите, в упражняване на убеждаването. Затова Бернини е един от шампионите на тази култура, този, който с колонадата на площад „Сан Пиетро“трансформира символа, купола на Микеланджело, в алегория, т.е. в манифест: този който създава едни от най-успешните и виртуозни произведения на римския барок: психологическата илюзия на балдахина в „Сан Пиетро“– нещо малко, подвижно, уголемено безмерно. Подпорите се превръщат в големи усукани, бронзови колони, които се извисяват в свободното пространство; над тях голямата празнина на Микеланджеловия купол изглежда необятна, безкрайна, като небесния свод.“

Росица Йорданова

автор: Съст. Деяна Марчева
заглавие: Предизвикателства към правото. Научни четения в памет на Кристиан Таков.
година: 2022
ISBN: 9786192331818
цена: 37 лв.


 Кристиан Таков не искаше да бъде превръщан в паметник, нито да бъде героизиран. Повтаряше, че е един от нас и че всеки може да е като него. Вярваше в смисъла да се твори добро. Влагаше огромна енергия да противостои на злото, разпада и хаоса. Не се смяташе за безгрешен и харесваше у себе си способността да признава грешките си.

Всички, които общувахме с Кристиан като преподавател и колега, се чувствахме изключителни късметлии да се докоснем до най-щедрия и харизматичен правист на нашето време. Колкото повече го опознаваше човек, толкова повече го виждаше с цялата му човечност, топлота, доброта, сила и мъдрост. Можеше да обича и да дава като никой друг. На Кристиан му се искаше да има много добри юристи, така че ХХI век да стане век на правото, а следващият да бъде векът на правдата. Същевременно най-добрите му приятели като че ли не бяха юристи. В този смисъл и научните четения, посветени на Кристиан Таков, няма как да бъдат затворени само за юристи и само за специализираните теми на правото.
автор: състав. Пламен Дойнов, Морис Фадел
заглавие: Историята на литературата на НРБ: Модели и практики
година: 2022
ISBN: 9786192332013
цена: 14 лв.


 Сборникът събира материали от конференцията „Историята на литературата на НРБ: теория и методология", състояла се в Нов български университет на 29 юни 2021 г. Първият му дял съдържа аналитични разкази за различни периодизационни и литературноисторически модели, в които се помества литературата на НРБ. Вторият дял представя структури, жанрове, форми и някои авторски имена, вплетени в базисни текстове и в историческия разказ за литературата от епохата на комунистическия режим. В специален трети дял са включени рефлексии върху конкретен изследователски опит - статии, рецензии и разговори за проекти и книги, които през последните години активно мислят теоретическите предизвикателства и методологическите перспективи пред изследванията за литературата и културата на НРБ. Така сборникът прави едновременно равносметка и задава хоризонти, към които могат да се ориентират бъдещи литературноисторически разкази.
автор: Боян Думанов
заглавие: Археология на стария железодобив на Долен Дунав и в Старопланинската област. Римска императорска епоха - край на ХVIII век
година: 2021
ISBN: 9786192331702
цена: 18 лв.


 Настоящият труд е посветен на един изключително важен, но често подценяван аспект от развитието на старата икономика на Балканите – железодобива. Анализът на археологически, исторически и етнографски данни, комбиниран с подходи на аналитичната химия и геоархеологията, дава възможност за допълнения, надграждане и създаване на нови модели за функционирането на старата железодобивна  индустрия
автор: Методи Методиев
заглавие: Световните шампиони по футбол.
година: 2022
ISBN: 9786192331542
цена: 16 лв.


 
автор: Надежда Стоянова
заглавие: Украси и гримаси
година: 2022
ISBN: 978-954-326-480-3
цена: 24 лв.


Това е книга не за модните вещи на човека от междувоенните години, а за волята му да конструира и усъвършенства себе си, за неговите успешни или неуспешни опити да се утвърди като модерен субект чрез модния образ и жест. Разглеждат се български литературни интерпретации на Париж, кабарето, карнавала. Поставя се въпросът за художественото присъствие на денди, танцуващия човек и скучаещия човек. Изследването стъпва на широк набор от текстове, принадлежащи както на „високата“, така и на популярната българска литература от 20-те и 30-те години на ХХ век.
автор: Мина Христова
заглавие: „Българи сме, но не съвсем“
година: 2022
ISBN: 978-954-326-468-1
цена: 36 лв.


Монографията „Българи сме, но не съвсем“ представя две гледни точки – към миналото и съвремието на тройната граница между Сърбия, Македония и България. Във фокуса ѝ са хората от няколко поколения от този регион с техните житейски истории и съвременни избори. Важен и основополагащ е въпросът, пронизващ всички пътища, по които изследването минава, и петте града, в които се спира, а той е: Кой съм аз, ако имам братовчедка македонка, друга – сръбкиня и чичо българин?
автор: Атанас Казаков
заглавие: Действащите български манастири
година: 2021
ISBN: 978-954-326-471-1
цена: 24 лв.


Книгата разглежда една значима част от материалното наследство на България – действащите български манастири, като погледът към тях е на специалиста по културен туризъм Атанас Казаков, който описва както възможностите им за развитие, така и присъствието им в туристическата карта на страната като точки за културни, образователни или просто вдъхновяващи пътувания, без да пропуска слабостите на обектите както като свещени за източноправославната религия места, така и като части от пъзела на туристическите пътувания.
Авторът е направил териториална обиколка на всички действащи манастири в България, а получените данни са обобщени, проверени и анализирани, в резултат на което можем да говорим за постиженията, засягащи очертаването на рамката на религиозния туризъм в България и представянето на възможностите за реализацията му в действащите български манастири.

автор: Елена Любенова
заглавие: Как да възпитаваме герои
година: 2021
ISBN: 978-954-326-472-8
цена: 18 лв.


Книгата обхваща 67 теми, върху които възрастните могат да помислят, ако искат да продължат да подобряват взаимоотношенията си с децата. Всяка тема е обърната както към родителите, така и към учителите. Разглеждаме възпитанието като част от процеса на духовното израстване на възрастните и децата. Но възпитанието е и изкуство, в което всяка картина е потенциален шедьовър.


автор: колектив
заглавие: Мултидисциплинарен подход в диагностиката и лечението на карцином на гърдата
година: 2021
ISBN: 978-954-326-464-3
цена: 50 лв.Книгата в момента няма тираж!

Мултидисциплинарният подход в диагностиката и лечението на карцинома на гърдата днес е задължителен. Той осигурява в най-голяма степен най-добро качество и най-дълга продължителност на живот. И ако основни проблеми у нас са свързани с липса на скрининг и профилактика, ограничена техническа оборудваност и недостиг
на подготвени кадри, то не може да се отрече и, че „скъсването на връзката“ между отделните специалисти е нерядка причина за по-лошите ни резултати.
Авторският колектив на настоящия труд включва широк панел от водещи специалисти. Всеки от тях представя своя поглед върху болестта карцином на гърдата, разглежда разнообразни нейни аспекти и цели да предостави необходима информация за студенти, специализанти, стажант-лекари и изобщо всички, ангажирани да се борят с това заболяване.
Научните редактори на книгата са ангажирани в дългогодишната си практика с карцинома на гърда. Макар работещи в различни здравни структури, чрез своята практика те представят работещ модел на интердисциплинарност в менажирането на болестта. „...всичко се свежда до инаквостта на клиничното мислене – всички автори на монографията (с малки изключения) култивират онкологичните си възприятия през втората декада на 21 век и явно тяхното творческо кредо е: „Старото отмина!“.

Доц. Д-р Димитър Калев

автор: Горан Благоев
заглавие: Църква и идентичност на Балканите
година: 2020
ISBN: 978-954-326-428-5
цена: 20 лв.


Монографията на Горан Благоев е посветена на един важен за нашата хуманистаристика проблем – отстояването и оспорването на българската идентичност в Македония. Авторът насочва вниманието ни към болезнени за нас, българите, моменти от историята на Българското пространство, познато ни като Вардарска Македония, като се позовава и на неизвестни досега извори. Той парадигматизира темата, излагайки събития, факти и обстоятелства, и така ни връща към родовата национална памет за истини, които трябва да помним, но отдавна сме забравили. Македония!

Доц. д-р Дилян Николчев,
богослов и преподавател по канонично право


автор: Благовеста Иванова
заглавие: Тръпко Василев и постоянната художествена галерия
година: 2020
ISBN: 978-954-326-438-4
цена: 25 лв.


Книгата обхваща един от най-ярките периоди на културна София от Освобождението до 40-те години на ХХ век. Известната както и непознатата страна на галерията на Тръпко Василев – първата художествена галерия в Софияса представени в аспекта на градоустройството на столицата, художествения живот, изложбените салони, острата критика и спомените за творчеството на нейния създател.
В настоящото богато илюстровано издание са представени творбите на Тръпко Василев и на художници, излагали в салона на ул. „Аксаков“ № 16 в периода между 1910 г. и 40-те години на миналия век.

автор: Иван П. Милев
заглавие: Добри дял
година: 2021
ISBN: 978-954-326-460-5
цена: 16 лв.


Книгата представя историята на село Добри дял, написана от Иван Петков Милев (1883-1966) - дългогодишен учител, основател на читалището в родното си село, създател на идеите за кооперацията в българското село, за които получава орден от цар Борис III, уволняван заради леви убеждения, а след 1944 г. изпратен без присъда в лагера Куциан, като къщата му е разрушена и семейството му изселено.
Спомените на Иван П. Милев са написани на ръка през 1950 г., когато той живее в София у дъщеря си Недка Михайлова. През 1991 г. неговата внучка, Анка Михайлова, ги преписва на пишеща машина, като ръкописът остава в семейството и е предназначен само за тесен кръг хора, тъй като никога идеята му не е била текстът да се разпространява. Тридесет години по-късно, правнучките на Иван П. Милев (Надежда Сталянова и Елена Крейчова) издават спомените му в книга.


автор: Венцеслав Кулов
заглавие: Кратък курс по логика
година: 2021
ISBN: 978-954-326-459-9
цена: 22 лв.


Любовта към мисленето е вродено качество, но способността за мислене би могла да се усъвършенства. В това отношение еднакво подходящи са всички науки.
Логиката не е по-добър учител по мислене от другите науки, но има едно особено качество: нейното изучаване развива нашата способност да се отнасяме критично към разсъжденията – да ги анализираме и да откриваме определен род грешки в тях.
Логиката не ни казва кога едно твърдение е вярно, а само кога то е плод на неправилно разсъждение, поради което би могло да бъде невярно. Нещо подобно има предвид Кант, който казва, че логиката задава отрицателното условие за истинност.
Тази книга е предназначена за хората, които обичат да мислят. Не е задължително те да са учили някога логика – достатъчно е в тях да се пробуди интерес към тази специфична научна материя. А това е въпрос на умствена нагласа.
автор: Валентина Александрова
заглавие: Бюджетен контрол
година: 2021
ISBN: 978-954-326-455-1
цена: 20 лв.


Настоящият труд представя резултатите от изследване на съвременната нормативна уредба на бюджетния контрол, както и допълва и обогатява анализа на същността на бюджетния контрол от финансовоправна гледна точка. В труда са изключени въпросите касаещи историко-правния анализ на развитието на законодателната уредба на бюджетния контрол в Република България от Освобождението до приемането на страната в Европейския съюз, както и въпросите свързани с отговорността за извърени нарушения на бюджетното законодателство. Акцент на труда са само въпросите, свързани с финансовоправните аспекти на бюджетния контрол и то в контекста на неговата съвременна нормативна уредба в Република България. Анализът се основава на актуалната нормативна уредба  на бюджетния контрол към 30.07.2020 г.

автор: И. Цакова, М. Хубенова, К. Георгиева, Т. Тимева, Н. Тагарев
заглавие: Всичко за електронното управление в едно практическо ръководство
година: 2021
ISBN: 978-954-326-454-4
цена: 45 лв.


Книгата не е налична в момента.


Практическото ръководство представя изграденото към момента електронно управление като единен механизъм от понятия,  нормативни правила,   системи и процеси и цели да подкрепи и насърчи усилията за неговото развитие.
Изданието включва:
Подробно описание на понятия и анализ на нормативната уредба на правни институти като:
-    електронен документ, хибридни документи
-    електронни удостоверителни услуги
-    електронна идентификация
-    мрежова и информационна сигурност
-    участници в електронното упрваление
-    защита на личните данни,
както и описание и анализ на процесите по предоставяне на електронни административни услуги /ЕАУ/:
-    задължения на доставчиците на ЕАУ и управление на процесите
-    системи за централизирано предоставяне на ЕАУ
-    електронна идентичност на доставчиците на ЕАУ и задължения за предоставяне на информация
-    достъпност на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения
-    електронна  идентификация при предоставяне на ЕАУ и използване на електронни удостоверителни услуги при изграждане на електронното упрвление
-    условия и ред за заявяване и приемане на заявления за ЕАУ, електронно връчване и съхранение на електронните документи
-    оперативна съвместимост при обмен на документи между администрациите, електронен обмен на удостоверителна и справочна информация
-    осигуряване на информационна и мрежова сигурност съгласно Наредбата за минималните изисквания за информационна и мрежова сигурност
-    предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване, отворен код, хранилище за изходен код и система за контрол на версиите.

автор: Благовест Георгиев
заглавие: Много сме!
година: 2021
ISBN: 978-954-326-452-0
цена: 18 лв.


Това е един Малтусиански текст, без да бъде апология на прословутия закон на Малтус за населението. Основава се на една вече доказана даденост – населението на земята е твърде многобройно, за да може средата на обитаване да го изхранва, или, със своя брой населението се превръща в контрапродуктивен фактор на развитието и опасност за физическото си съществуване. Целта е да се анализират алтернативи за решаване на проблема със свръхнаселението, но от позицията на различни политико-икономически интереси на реални групи-участници във възпроизводствения процес.
автор: Любомир Огнянов
заглавие: Международни отношения и външна политика на България (1944–1989)
година: 2021
ISBN: 978-954-326-451-3
цена: 20 лв.


След Втората световна война в международните отношения и външната политика на България настъпва коренен прелом. В продължение на 45 години страната се намира в сферата на съветските интереси и изпълнява ролята на послушен сателит на Съветския съюз. Нейните международни позиции се предопределят от разделението на света на два враждуващи помежду си военнополитически блока, от проявленията на Студената война и от икономическото и идеологическото противопоставяне на двете световни социални системи. Периодът 1944 – 1989 г. е ясно определен исторически етап в развитието на страната, в който тя следва изцяло международните позиции на Съветския съюз и играе ролята на верен и последователен проводник на неговите външнополитически идеи на Балканите, в Европа и света.автор: Димитър Михалчев
заглавие: Метафизика
година: 2021
ISBN: 978-954-326-450-6
цена: 18 лв.


Записките по метафизика са непозната и неиздавана до момента част от творчеството на най-известния български философ между двете световни войни – Димитър Михалчев.
Книгата е от интерес не само за историци на българската философия, но и за широк кръг любители на философски четива. Записките съдържат редица оригинални моменти, намиращи се в хармония с Михалчевата философия на даденото. Философските постановки и оценки, в тях могат да пробудят критически размишления у днешните им читатели.

Предговор към изданието: чл.-кор. проф. дфн Ангел Стефанов
автор: Йосиф Радоев
заглавие: Сборник нелитературни думи и изрази от Брезник, Брезнишко и Граово
година: 2021
ISBN: 978-954-326-447-6
цена: 18 лв.В момента книгата не е налична!


В продължение на 53 години Йосиф Радоев старателно събира и записва диалектни нелитературни думи от Брезник, Брезнишко и Граово, с ясната цел един ден те да бъдат издадени и предадени на идните поколения. В настоящия труд са поместени 2380 думи, типични за говора на граовци, като не са спестени и някои циничните такива. Поради това, че "Граовци са известни със своите шеги и закачки, както и с ненадминатите по точност и острота сравнения. Даже има един израз – граовски музаверджия" книгата съдържа и разнообразни сравнения, шеговити разказчкета, шеговита народна поезия както и "абсурдни и трудно преводими изречения".

Йосиф Радоев
е роден през 1954 г. в гр. Брезник. През 1978 г. завършва специалност „Стенопис“ във Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий“. През 1984 г. завършва факултативен курс по китайски език в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. През 1992 г. завършва курс по китайска калиграфия при г-н Пан Джъчан. Твори в областта на китайската класическа живопис и калиграфия. Има две самостоятелни изложби с китайско изкуство. От 1992 г. твори и в областта на православното църковно изкуство. Изографисва храмове и параклиси в Родопите, Созопол и Брезник. От 2013 г. преподава китайска калиграфия в Института за китайска култура „Конфуций“ – гр. София. Негови творби са притежание на колекционери от България, Франция, Испания, Израел и Япония.

<< предишна
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 следваща >>