Костни артефакти от палеолита в България

автор: Алета Николова Гуадели
заглавие: Костни артефакти от палеолита в България
Подзаглавие:
година: 2011
ISBN: 978-954-9472-13-4
Издател: БАН
цена: 10 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента За всяко едно от находищата е спазвана подобна схема: представяне на обекта, в което са включени всички необходими или достъпни компоненти, свързани с интерпретацията на ансамблите, както и опит да бъде представена достоверността на изходните данни. Същинският анализ на костните артефакти е представен по културни пластове като първо са дадени завършените форми по типологически групи, а след тях и отпадъчните продукти от технологичните цикли.
В края на всяко от находищата е направено кратко предварително обобщение на получените резултати, които са база на интерпретацията в последната заключителна част. Изхождайки от тези резултати и използвайки сравнителните данни от повечето добре проучени и публикувани находища в Европа и Близкия изток е направен опит за интерпретация на костните ансамбли от България и за включването им в обясненията на културните промени най-вече в началото на късния палеолит в контекста на Западна Евразия.