Географски терминологичен речник

автор: Тодор Николов, Борис Колев - редакция
заглавие: Географски терминологичен речник
Подзаглавие:
година: 2011
ISBN: 978-954-322-217-9
Издател: АИ "Проф. Марин Дринов"
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента По необходимост са включени и някои по-стари термини, които са се използвали в българската география, като „паланка", „градец" и др. Тук трябва да се изтъкне и разликата между енциклопедичен и чисто терминологичен речник. Предлаганият труд е от втория вид и затова в статиите са избегнати конкретни примери, освен когато се разглеждат някои термини, описващи глобални явления и процеси, както и малък брой примери за обекти и процеси, характерни само за България. Всички термини, които се състоят от съществително и прилагателно, например „Икономическа география", са представени чрез инверсия, като съществителното е пред прилагателното, в случая - „География, икономическа".  текстовете на статиите са използвани редица съкращения на някои от най-често срещащите се в тях понятия. Използвана е и т.нар. „препратка", при която с курсив в скоби е изписан синонимен по същество термин, описан също в речника - например „Система, географска" (вж. Геосистема). В текста на редица статии с курсив са поместени и термини, които също са дефинирани в речника. Такава е практиката и при съставянето и на други издания от този вид.