Етимологични дублети в българския език

автор: Борис Парашкевов
заглавие: Етимологични дублети в българския език
Подзаглавие: Енциклопедичен речник на думи и имена с единно лексикално пьрвоначало
година: 2008
ISBN: 978-954-357-170-3
Издател: ЕМАС
цена: 17.9 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента За да се докаже убедително наличието на етимологична дублетност, при всеки дублет с методите на диахронната лингвистика се проследява разцеплението" на домашни и заети думи и имена (благ, благо и блазе, връх и върху, вечер и вчера, диск и дъска, крал, Карл и Шарл, Португалия и портокал).
Речникът ще постигне своя замисъл, ако с обилния разискван в него материал допринесе за задълбочаване лексикологичните познания на специалисти и студенти от всички филологически направления, както и на всички интересуващи се от историята, миграцията и модификацията или - най-точно казано - от етимологията на думите. И тъй като третираната материя представлява практически неизчерпаема отворена система, то всеки вникнал в принципите за идентифициране на етимологичните дублети, изложени по-долу във „Въведението", може с оглед на познанията и усета си сам да разкрива не само общото, но и тъждественото сред известната му специфична регионална, професионална и чуждозична лексика, сред архаизми, неологизми и жаргонизми, сред местни и лични имена и да издирва потенциални дублети. Така той ще стане съпричастен в осмислянето на познатата му домашна и чужда лексика от един по-особен културно-исторически ъгъл.