Международноправен режим на Дунав в европейската водна транспортна система река–море

автор: Сибила Енева Симеонова
заглавие: Международноправен режим на Дунав в европейската водна транспортна система река–море
Подзаглавие:
година: 2011
ISBN: 978-954-326-142-0
Издател: Парадигма
цена: 25 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента В настоящото изследване са засегнати част от проблемите на международното речно публично право, свързани, преди всичко, с предстоящи промени в международноправния режим на корабоплаване по Дунав в рамките на Единната европейска система на континенталните вътрешни водни пътища от международно значение. Трудът е съсредоточен върху проблеми, свързани с международноправния режим на корабоплаване и по-специално – ревизия на някои разпоредби на Дунавската конвенция от 1948 г. в рамките на изграждащата се Единна европейска водна транспортна система река–море. Специално внимание е отделено на протичащите в момента преговори за актуализиране на действащата Дунавска конвенция и нейното съгласуване с европейското право, включително преговорите между ЕС и Дунавската комисия.