Посредническа дейност в туризма

автор: Мариана Асенова, Мария Воденска
заглавие: Посредническа дейност в туризма
Подзаглавие:
година: 2006
ISBN: 978-954-9432-08-4
Издател: Издателство на МВБУ
цена: 10 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Гл. ас. Мариана Асенова е автор на 18 от темите, а доц. д-р Мария Воденска е разработила следните теми: Място, роля и значение на туристическите агенции; Туристическата агенция - същност, функции, класификации и дейности; Възникване и развитие на туристическите агенции; Международни и национални организации на туристическите агенции; Съвременни тенденции в дейността на туристическите агенции; Възникване и развитие на туристическите агенции в България; Съвременни информационни технологии в туроператорска-та и агентска дейност; Транспортна дейност в туризма.
Учебникът „Посредническа дейност в туризма" е предназначен преди всичко за студентите от специалност Туризъм в МВБУ-Ботевград, СУ „Св. Кл. Охридски", УНСС, ЮЗУ „Св. Неофит Рилски", ИУ-Варна и др. Той е разработен въз основа на одобрена и апробирана учебна програма и отразява опита на авторите и публикуваните в литературата научни достижения по разглежданите въпроси.