Иванка Акрабова-Жандова

автор: сборник
заглавие: Иванка Акрабова-Жандова
Подзаглавие: In memoriam
година: 2009
ISBN: 978-954-92395-8-4
Издател: НАИ с музей при БАН
цена: 25 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Иванка Акрабова-Жанлова (1911-2008 г.) - изкуствовел и археолог, елин от стожерите на българската срелновековна археология и вилен изслеловател на срелновековното хуложествено творчество и неговите източници. Високообразован и ерулиран учен, оставила множество изслелвания върху кавалетната живопис в България, бележити паметници като Боянската църква и стенописите й, живопистта на Червената църква при Перушииа. Превърнала в лългоголишно лело на своя живот изслелванията във втората столица на България - Велики Преслав. Най-залълбочен изслеловател на елно от най-значимите и върхови постижения на хуложествения живот на втората столица - белоглинсната рисувана и глазирана декоративна керамика, на източниците, генезиса и произволствените и художествени специфики.
Десетилетия наред свързана с Националния археологически институт с музей на Българската академия на науките. В тази книга учените археолози и специалисти в областта на историята на изкуството отдават своята почит към тази забележителна личност