Избрани езиковедски трудове

автор: Стойко Стойков
заглавие: Избрани езиковедски трудове
Подзаглавие:
година: 2008
ISBN: 978-954-07-2612-0
Издател: УИ „Св. Климент Охридски"
цена: 25 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Избраните изследвания са обособени в два раздела: 1. Съвременен български език и 2. Българска диалектология. В първия раздел са включени трудовете, които не само не са изгубили актуалното си значение, но представляват и свидетелство за творческия път на Ст. Стойков н неговите дирения. Почти всички изследвания имат за предмет фонетичните особености на българския книжовен език.
Основно място в сборника заемат трудовете по българска диалектология, разпределени в следните подраздели: 1. Общи въпроси; 2. Фонетични диалектни особености; 3. Диалектни различия в морфологията; 4. Словното богатство на българските говори и 5. Лингвистична география. Проучванията, включени във втория раздел, разглеждат микро- и макродиалектни особености, изяснени в сравнение със старобългарския и съвременния български език. В много от трудовете се съдържат обобщения и изводи с общотеоретичен характер.
В сборника не са поместени описания на отделни диалекти, тъй като те са по-обемни и са публикувани в издания, които са по-достъпни за читателите. Освен това трудно може да се намери лингвистичен критерий, по който да се определи кои описания на диалекти би трябвало да намерят място сред избраните трудове, тъй като всяко изследване на български говор, направено от бележития учен, заема определено място в българската диалектология.
С предимство са включени публикуваните в чуждестранни издания трудове, които са преведени на български език.
Избраните трудове се публикуват без промени. Само някои по-обширни студии са включени със съкращения, което е специално означено. След всяко изследване е посочена библиографска справка за годината и мястото на публикуването му. Включена е и цялостна библиография на научните трудове на проф. Стойко Стойков.
Василка Радева