Българска граматика. Морфология

автор: Руселина Ницолова
заглавие: Българска граматика. Морфология
Подзаглавие:
година: 2008
ISBN: 978-954-07-2738-7
Издател: УИ „Св. Климент Охридски"
цена: 25 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Тази книга възникна въз основа на научните ми занимания с българска граматика и лекциите ми по този предмет през последните десетилетия в Софийския университет „Св. Климент Охридски" и в университети в Германия и Австрия. При писането й съм се ръководила от две основни цели: да създам, доколкото е възможно на този етап, теоретически издържано и непротиворечиво цялостно описание на българската морфология, като отразя и постиженията на българското езикознание през периода след Академичната граматика (1983), и да направя описанието по такъв начин, че то да може да се впише в контекста на съвременното езикознание в теоретичен и методологичен аспект и да се използва при типологически проучвания. За целта съм се постарала да уеднаквя използваната терминология с по-общоприетата терминология в световен план.
Тази граматика е от семантично-функционален тип - обърнато е най-голямо внимание на значението и употребата на морфологичните категории, като има описание и на формалната им страна. Предлагат се редица нови семантични анализи в областта на детерминацията на съществителните имена, местоименията, глагола (залог, темпорална система, евиденциалност, наклонение, пълно описание на разнообразните да-, нека da-форми), има нови интерпретации и на неизменяеми части на речта (предлози, частици, междуметия) и др. Обръща се специално внимание на прагматичната страна на българските морфологични категории, както и на типологичната характеристика на българската морфологична система.
Руселина Ницолова