Проблеми на балканското и славянското езикознание

автор: проф. дфн Иван Харалампиев — отговорен редактор
заглавие: Проблеми на балканското и славянското езикознание
Подзаглавие: сборник от Международна научна конференция 14-15 ноември 2008 г.
година: 2010
ISBN: 978-954-400-266-4
Издател: Фабер
цена: 23 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента В докладите са засегнати актуални теоретични и практико-приложни проблеми на балканистиката, палеославистиката и славистичната медиевистика, на генезиса и съвременното функциониране на балканските и славянските езици. Така в сборника са намерили място доклади с разнообразна проблематика, които могат да бъдат класифицирани като проява на диахронния и синхронния подход към езика, на типологическото и сравнително-историческото езикознание, визиращи различните езикови равнища - фонологично, морфологично, синтактично, лексикално, доклади върху етимологична и ономастична проблематика. Има доклади, изработени в руслото на традиционната лингвистика, прилагащи утвърдени подходи и методи на анализ, и доклади, до голяма степен с дискусионен характер, в които са намерили изява нови подходи, родени в парадигмата на когнитивизма, продукт на съвместната работа на различни науки, подходи, насочени към проникване в същността на езиковите явления, към обясня-ване на техните механизми и функциониране. Автори на докладите са учени от Албания, България, Гърция, Македония, Полша, Румъния, Русия, Словакия, Сърбия, Украйна, Унгария.