История

автор: Херодот
заглавие: История
Подзаглавие:
година: 2010
ISBN: 978-954-535-618-6
Издател: НБУ
цена: 29 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Интересът към книгата на Херодот у нас е свързан преди всичко с качествата и на един от най-ранните литературни източници за историята на нашите земи в античността. За изворовата стойност мненията не са единни. От една страна, днес се смята, че в сравнение с Историята на Тукидид тя е по-удобна да се ползва като източник на сведения, тъй като фактите в нея по-лесно се отделят от авторовата интерпретация23. Масата от сведения за ранната история и за етнографията на Скития например са потвърдени от археологическия материал и други косвени източници24. От друга страна, ясно е, че вред случаи данните на Историята не могат да се ползват пряко, особено що се отнася до хронологията. Знае се, че Херодот е успял да подведе дори такъв критично настроен историк като Белох.
Оттук и нуждата да се изработи специален подход за тълкуването на фактите, отнасящи се до историята на българските земи в античността, като се има предвид, че за тракийските реалии Херодот е ползвал главно устната информация на гърци от крайморските колонии, т.е. източник, съдържащ чуждо, нетракийско тълкуване.