Физиология и биохимия на насекомите

автор: Радой Иванов
заглавие: Физиология и биохимия на насекомите
Подзаглавие:
година: 2008
ISBN: 978-954-07-2630-5
Издател: УИ "Св. Климент Охридски"
цена: 10 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента В книгата е направен опит за съчетаване на знанията от общата физиология и биохимия със специфичните особености на частните направления, каквото е физиологията и биохимията на насекомите, където има елементи от сравнителната и еволюционната физиология и биохимия. В системата от знания физиологията и биохимията на насекомите е интегрален модул от обучението по ентомология.
Разделите „физиология и биохимия на мускулите" и „Нервна система" биха били полезни за основна подготовка на студентите от всички специалности в Биологическия факултет.
Целта на този курс е да се положат основите на системни знания от физиологията и биохимията на насекомите, без да се навлиза в дълбочина и с подробности при анализа на физиологичните и биохимичните процеси и механизми. В бъдеще е възможно и необходимо внасяне на допълнителна информация в някои от разделите и тяхното по-добро структуриране.
За улеснение в терминологията и за синтетично структуриране на основни знания по биохимия в отделен раздел е направено въведение в биоорганичната химия, като акцентът е поставен върху обмяната на веществата и някои специфични особености при насекомите.