Рибите в България

автор: Мария Карапеткова, Младен Живков
заглавие: Рибите в България
Подзаглавие:
година: 2010
ISBN: 978-954-300-063-0
Издател: Тея-Либрис
цена: 13.9 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента При написването на книгата са използвани резултатите от научните изследвания на почти всички български ихтиолози, работили в миналото и сега, както и на някои чуждестранни изследователи. И разбира се - скромните резултати от нашите дългогодишни изследвания и наблюдения върху рибната ни фауна. (В литературния списък са посочени само монографичните трудове.)
Последните научни книги за българската рибна фауна са издадени отдавна - „Рибите на България" от Пенчо Дренски, преди 54 години, и „Рибите на Черно море", преди 42 години. Оттогава до днес се натрупаха много нови познания за рибите. В настоящото трето издание на предлаганата книга, освен известните 207 вида, включени в първото (1995) и второто (2000) издание, се добавят още 3 вида. Блатарката (Umbra krameri) от семейство Блатникови, е намерена в езерото Сребърна през 2002 г. Този вид е съобщаван за българската ихтиофауна през 1922 г., след което се приема за изчезнал. Другите 2 нови вида - скалната платерина (Chelon labrosus) и пиленгаса (Mugil soiuy) от семейство КефалоВи също са установени неотдавна (2004 г.) по българското Черноморие. Направени са и редица корекции на латинските имена на рибите. Приведени са и нови данни за природозащитния статус на отделните видове, включени в редица международни червени списъци.