Етногеография

автор: Петър Славейков
заглавие: Етногеография
Подзаглавие:
година: 2006
ISBN: 978-954-07-2420-1
Издател: УИ "Св. Климент Охридски"
цена: 20 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Първият раздел е посветен на същността и развитието на етнографията като област от географското познание.
Вторият раздел е посветен на факторите, влияещи върху формирането и развитието на етносите, и критериите за разграничаването на последните.
Третият раздел е посветен на класификациите на етносите, като най-обширно място е отделено на езиковата класификация на народите, разпространението на основните езикови семейства и техния обхват.
Четвъртият раздел е посветен на кратката история на етническите процеси в глобален мащаб, като са изведени най-важните моменти от нея.
Петият раздел е посветен на етногенезиса на българския народ. В него са разгледани в историко-географски аспект основните етнически компоненти на формирания български етнос на Балканите през периода VII-X в. Основно място е отделено на теориите и хипотезите за произхода на протобългарите, които са дали названието на етноса и държавата ни.
Шестият раздел е посветен на основните етнографски общности в българския етнос. В него са разгледани характерните особености в разпространението и някои елементи на материалната и духовна култура на македонците, шопите, добруджанците, капанците и рупците.
Седмият раздел е посветен на етническата структура на българското население. В историко-географски план са анализирани произходът, разселването и основните културни особености на няколко етнически групи от българското население - турци, роми (цигани), руснаци, арменци, аромъни, каракачани, татари, гърци и др.
Осмият раздел е посветен на религиозната (конфесионална) структура на българското население. В него са анализирани разпространението, материалната база и някои културни особености на католическата, православната, протестантската и ислямската конфеси. Значително място е отделено на конфесионалните общности на алианите и помаците поради слабото им познаване от страна на обществеността.
Деветият раздел е посветен на произхода и промените в имената на селищата и географските обекти в българските земи, тъй като те са тясно свързани исторически с влиянието на различни етноси и религиозни общности у нас.
Десетият раздел от труда е посветен на произхода и разпространението на народите в Европа по природни региони и в историко-географски план. Особено място е отделено на някои древни народи - викинги, келти, етруси и славяни, които са послужили за основа при формирането на днешните народи в континента.
Единадесетият раздел е посветен на произхода, разпространението и етнокултурните особености на някои от най-значимите за развитието на човешката цивилизация народи в отделните природни региони на континента Азия - китайци, японци, индийци и перси. Същевременно са разгледани и някои слабо познати на обществеността народи като евенките и тамилите, за които се споменава епизодично в отделни публикации.
Дванадесетият раздел е посветен на произхода и етнокултурните особености на древни и съвременни местни народи от Америка - ирокези, май, ацтеки, олмеки, чавини и инки.
Тринадесетият раздел е посветен на етнокултурните особености на коренното население в Австралия и Океания. Характеризирани са някои културни и антропологични особености на австралийските аборигени, маорите от Нова Зеландия и жителите на о-в Пасха в Тихия океан.
Четиринадесетият раздел е посветен на народите в Африка. В него са характеризирани създателите на една от най-старите държави в Африка и същевременно отличаващи се в антропологично отношение съществено от останалите народи от „черна" Африка - етиопците, както и слабо познатите на световната общественост догони.
Петнадесетият, последен раздел от труда е посветен на възникването, особеностите и разпространението на някои от основните религии и религиозни общности в света - християнството, исляма, индуизма, будизма и др. Същевременно са разгледани и някои по-непознати религии като юдеизма, конфуцианството, даосизма, Баха и др.