Логически съчинения

автор: Недялко Мерджанов
заглавие: Логически съчинения
Подзаглавие:
година: 2009
ISBN: 078-954-07-2832-2
Издател: УИ „Св. Климент Охридски"
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Забележителният потенциал на Мерджанов беше обусловен и от изключителния му морал. В мотивацията на неговата научна работа нямаше и следа от стимули като „кариера" или „слава". Той се отнасяше с голямо уважение към утвърдените авторитети във философията и логиката, но то никога не преминаваше в сляпо преклонение. Мнението на „силните на деня" не го интересуваше, но „слабите" му колеги винаги можеха да получат от него „преценки компетентни, без чувства конкурентни". Собствените изследвания на Мерджанов бяха продиктувани само от чистото желание да се разбере кой е прав, как стои работата в действителност, каква е истината.
Тази насоченост, съчетана с голямата му интелектуална нада-реност, изпрати нашия автор и в неизследвани теоретически пространства. Убеден във фундаменталността на философските постановки, той не потъна в математическо-логическата вълна, която се разплискваше и из нашите предели. Без да отрича приносите й, той се интересуваше преди всичко от най-големите предпоставки и главните насоки.
Добрин Спасов