Човекът в езика. Езикът в човека

автор: Майя Пенчева
заглавие: Човекът в езика. Езикът в човека
Подзаглавие:
година: 2001
ISBN: 954-07-1547-4
Издател: УИ "Св. Климент Охридски"
цена: 20 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Друга централна теза в книгата е всепрониква-щото влияние на човешкия образ във всички области на човешкото познание и дейност. Търсят се отраженията на този образ в езика - специфични езикови категории, структура на граматичните категории, закономерности на тяхното разВитие В процеса на изменение на езика и пр. Постулират се няколко основни принципа на развитие на езиковите категории и тяхното съ-държание, свързани с „човешкото" използване на езика и с образа на човека в самия език.