Из историята на българския език

автор: Анна-Мария Тотоманова
заглавие: Из историята на българския език
Подзаглавие: сборник статии
година: 2009
ISBN: 978-954-92526-1-3
Издател: ПАМ Пъблишинг Къмпани ООД
цена: 20 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Проблемите, свързани със загубата на склонението в българския език, Анна-Мария Тотоманова разработва от различни гледни точки в няколко свои статии. В една от тях разколебаването на падежите и възникването на обща форма след предлози в текста на молдавските грамоти от XV в. (с южноруска основа), аналогични на тези във влахобългарските грамоти, се третират като своеобразен експеримент, който поставя въпроса защо разпадането на склонението е спряло в руските диалекти, докато в българския език е довело до неговото окончателно изчезване (с. 85-107). Изобщо модификации на въпроса „защо българският език не е споделил съдбата на останалите славянски езици" по отношение на различни граматични явления често присъстват в научните разработки на проф. Тотоманова. В това отношение заслужава внимание тезата й за редуцирането на падежната система в ранната новобългарска епоха като последица от въздействието на билингвизма и липсата на официална книжовна норма (с. 108-114), както и трактовката й защо българският език е запазил и доизградил системата на перфектните времена, изчезнали в другите славянски езици (с. 169-175).
В раздела „Изследване на средновековни паметници" са публикувани тринадесет статии, посветени на няколко уникални средновековни български и славянски паметници - Ватиканското евангелие, Орбелския триод, Барберинския палимпсест, Сказание за буквите на Константин Костенечки, славянската версия на Хрониката на Георги Синкел. За разчитането и издаването (1996) на Ватиканския кирилски апракос от X в., съхранен в палимпсестен кодекс (гръцко тетраевангелие от XI в.) от Ватиканската библиотека, проф. Тотоманова има съществен личен принос (заедно с Трендафил Кръстанов и Иван Добрев). И по-късно този драгоценен древен текст продължава да предизвиква интереса й със своите уникални старинни и нови черти и разночетения.
В последните години изследователските проучвания на Анна-Мария Тотоманова са съсредоточени върху един почти непроучен средновековен паметник, а именно славянската версия на Хрониката на Георги Синкел, с която са свързани последните четири статии в сборника. В тях авторката представя структурата на паметника като обширна хронографска компилация от три източника (с. 277-299), възникнала на гръцка почва в началото на IX в. и скоро след това преведена на старобългарски.
Така събрани в книга, изследванията на Анна-Мария Тотоманова имат шанса да достигнат до по-широка аудитория - не само студенти българисти, слависти и изобщо хуманитаристи от наши и чуждестранни университети, специалисти филолози и медиевисти, но и всички любознателни читатели, които искат да научат нещо повече за особения исторически път на българския език - език на кръстопътя на народите. Не се съмнявам, че научната зрялост, ерудираност и компетентност, логичните и аналитични разсъждения и не на последно място четивният изказ на авторката ще превърнат сборника в интересно и търсено четиво.
проф. дфн Татяна Славова