Обща психология

автор: Трифон М. Трифонов
заглавие: Обща психология
Подзаглавие:
година:
ISBN: 954-9536-60-2
Издател: Парадигма
цена: 12 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Съществува ли общочовешкото в психиката на хората, живели в миналото, живеещи понастоящем и онези, които ще живеят в бъдеще? Отрицателният отговор поставя под съмнение предмета на общата психология, тъй като тя изучава психиката в общ план без оглед на историческо време, раса, пол, народност. И все пак къде трябва да търсим общочовешкото в психиката на хората, което може да бъде и е предмет на общата психология, наричана генерална психология от редица автори? Всички психични феномени от усещанията до съзнанието на нормалните хора се включват в предмета на общата психология. Друг е въпроса за нюансите в тези феномени, които доминират у различните хора в зависимост от тяхната раса, народност и лол. У всеки човек има усещания, възприятия, представи, въображение, памет, мислене, чувства и воля, характер и темперамент, способности и съзнание. Това не изчерпва ли въпроса за общочовешкото в психиката на хората като предмет на общата психология?
Тази постановка е задоволявала авторите на учебници и монографии по обща психология. Всъщност това е само в рамката на предметът й, а същността й остава скрита, предметът на общата психология е много по-дълбок и сложен. За Фройд тя е природна наука, за социалните психолози общата психология е социална наука, за не малко философи е философска наука.
Общата психология макар да има за предмет психиката на хората без оглед на тяхната раса, пол и народност и макар да се основава на биологията и философията и да отчита ролята на социалната програма в развитието на човека не е нито философска, нито биологична, нито социална наука. Мозъкът като отразяващо е природно явление, отразеното е предмет главно на гносеологията, а протичането на психичните процеси се основава на физиологията. Що се отнася до социалното, то е неделимо от отразеното. И психичното е немислимо без тези три страни - биологичното като отразяващо, гносеологичното в синтез със социалното като отразено.