Психично въздействие на ръководителя върху сътрудниците в организацията

автор: Мария Радославова
заглавие: Психично въздействие на ръководителя върху сътрудниците в организацията
Подзаглавие:
година: 2008
ISBN: 978-954-326-082-9
Издател: Парадигма
цена: 14 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Централна идея в монографията е представата, че при отправяне на искане или молба, ръководителят насочва преработката на информация от сътрудниците чрез изказвания си. Друга нова идея, е, че процесът на въздействие протича на етапи и на всеки етап ръководителят прилага различни тактики. Очертаните в книгата критерии за успешно въздействие върху сътрудниците се допълват и от посочените от други автори показатели за оценка колко успешно управлява един ръководител.
Емпиричните данни, върху които се правят изводите са получени от 559 човека ръководен и изпълнителски персонал. Проучени са служители от мъжки пол от три държавни организации в сферата на обслужването.
Мотивите за въздействие са изследвани под формата на аргументи в разговорите със сътрудниците в 45 трудови ситуации. Поводите за общуване са свързани с възлагане на задачи, направени пропуски в работата, решаване на междуличностни конфликти и др.
Отношенията “ръководител-изпълнител” в изследването се описват чрез три особености: нестабилност (двете страни имат различни критерии за правилно поведение), единодействие (взаимно допълване между знанията и уменията),  взаимна привързаност (единство и разбирателство с ръководителя).
Тази монография предлага богата емпирична картина на елементите на преработка на информация от ръководния и изпълнителския персонал в процеса на въздействие в организацията. Тя може да бъде полезна основа при разработване на програми за обучение на ръководители и планиране на психологични тренинги с цел придобиване и разширяване на управленската им компетентност.