Индивидуални вариации във вербалното развитие

автор: Юлияна Стоянова
заглавие: Индивидуални вариации във вербалното развитие
Подзаглавие:
година: 2009
ISBN: 978-954-07-2774-5
Издател: УИ" Св. Климент Охридски"
цена: 20 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Анализите и обобщенията потвърждават основополагащата теоретична постановка, според която вариаииите в скоростта и в стила на овладяване представят континууми, чиито полюси са дефинирани като: „ранни" срещу „късни" говорители и „референииален" срещу „експресивен" стил. Отчитането на индивидуалните разлики е операиионализирано чрез въвеждане на маркери за стил на овладяване, които се проявяват на всички езикови равнища.
Авторът на тази книга, дои. д-р Юлияна Стоянова, завършва българска филология В СУ „СВ. Климент Охридски". През 1979 защитава  докторат на тема „Езикова реализаиия и нейни нарушения при огнищни мозъчни увреди". В 1984 г. печели конкурс за асистент в Катедрата по български език към факултета по славянски филологии, а от 1992 е доцент в същата катедра. От дде десетилетия чете курс по психолингвистика. Плод на интереса й към тази интердисциплинарна наука са две книги и няколко десетки студии и статии.