Дискриминацията в международното данъчно право

автор: Ани Митева
заглавие: Дискриминацията в международното данъчно право
Подзаглавие:
година: 2022
ISBN: 978-954-326-483-4
Издател: Парадигма
цена: 20 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Размер: 165/235 мм
Обем: 236 страници
Корици: меки


Книгата „Дискриминацията в международното данъчно право“ представлява първото българско изследване, посветено на въпросите на данъчната дискриминация.
На базата на конституционно установения принцип за равно третиране и спецификите на данъчната материя е изградена дефициния за „данъчна дискриминация“.
Трудът в основната си част е посветен на установената забрана за неравно данъчно третиране в международен план с фокус върху българската договорна практика и при осъществяването на сравнителноправен анализ на забраната за данъчна дискриминация на наднационално ниво.
В заключение са формулирани редица предложения de lege ferenda с оглед необходимостта от предоговаряне на вече сключените СИДДО от Република България. Конкретни предложения de lege ferenda са направени и с оглед бъдещата договорна практика на Република България.


За автора:
Ани Митева завършва право в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2012 г.
Специализира Международно данъчно право в университета на Лозана, Швейцария през 2013 – 2014 г.  
През 2015 г. заема длъжността „асистент“ в катед­рата по Медицинска етика и право към Факултета по обществено здраве на Медицински университет София.
През 2018 г. придобива образователната и научна степен „доктор по право“ (финансово право) в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
Понастоящем е главен асистент по финансово и данъчно право в катедрата по Административноправни науки към Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и главен асистент в катедрата по Биоетика към Факултета по обществено здраве на Медицински университет София.
Автор e на редица публикации в областта на финансовото, данъчното право и общественото здраве.
Член е на Софийска адвокатска колегия и Международната фискална организация.