Връзки с обществеността на културния туризъм

автор: Соня Алексиева
заглавие: Връзки с обществеността на културния туризъм
Подзаглавие:
година: 2004
ISBN: 954-91348-3-0
Издател: ПР Туризъм консулт
цена: 8 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Съдържанието на изследването включва шест глави: "Културният туризъм", "Роля и значение на връзките с обществеността в съвременния туризъм", "Пъблик рилейшънс на културния туризъм", "Програма PHARE BG 0102.03 - "Развитие на българския културен туризъм", "Практика на връзките с обществеността в областта на културния туризъм. Благотворителни жестове на членове на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) в подкрепа на българския културен туризъм" и "Реализация на ПР кампании в подкрепа на българските културни традиции".