Етнологията в България

автор: А. Лулева, В. Васева, И. Петрова, П. Христов
заглавие: Етнологията в България
Подзаглавие: история, методи, проблеми
година: 2002
ISBN: 978-954-322-466-1
Издател: АИ "Проф. Марин Дринов"
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Сборникът представя съвременното състояние (тематични области, методи, подходи) на етнологията и етномузеологията в България, историческото развитие на науката и институциите й (научни звена, университетски катедри, музеи), както и посоки¬те на бъдещото й развитие като част от етнологията и антропологията в Европа. Авторите са водещи съвременни учени и музейни специалисти. Сборникът ще представлява интерес както за български изследователи, музейни специалисти, преподаватели и студенти по етнология, така и за международната общност на българистите и етнолозите.